TANCAT L’ACORD ENTRE ELS FOTÒGRAFS I L’EMPRESA DE EL MUNDO DEPORTIVO.
El passat divendres 12 de març es va signar l’acord entre la representació social i la representació empresarial per a que els treballadors gràfics de El Mundo Deportivo entrin a l’empresa amb contracte laboral indefinit, i en un termini de 21 mesos aconsegueixin la categoria de Redactor, incloent el fotògraf que havia estat acomiadat.
Tot i que l’acord global ha estat positiu, l’SPC vol manifestar el següent:

    1.- El Sindicat de Periodistes de Catalunya, tot i considerar positiu l’acord, per la inclusió de quatre fotògrafs en plantilla, no pot menys que testimoniar que no és habitual en dret d’acceptar una categoria inexistent en el Conveni Col.lectiu vigent.
    2.- La inexistència d’una categoria laboral en el Conveni Col.lectiu no pot diferenciar els fotògrafs dels redactors.
    3.- No podem assumir, com a mecànica de retribució salarial, la introducció d’elements diferenciadors en els barems salarials i conceptuals que marquen el Conveni Col.lectiu.

EL PAÍS. Estan convocades vagues els dies 18 de març i 9 i 10 d’abril, per tal de regularitzar la situació de 33 treballadors en plantilla. S’adjunta comunicat del Comitè d’Empresa.
LA VANGUARDIA. A l’Assemblea celebrada el 3 de març es va acordar per unanimitat anar a la vaga, per a incloure a la plantilla els redactors i fotògrafs sense contracte, però no es van determinar els dies. Aquesta postura de l’Assemblea ha estat ratificada fins i tot per la majoria de signatures dels treballadors.
Barcelona, 15 març 1999