La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) es va constituir el 20 de maig de 2001 amb la finalitat d’integrar els sindicats independents de professionals de la informació que tenen com a àmbit d’actuació les seves respectives comunitats autònomes i poder representar de manera directa els i les professionals en les comunitats on no existeixin sindicats adherits a la FeSP.

La FeSP impulsa la regulació per una banda del dret a la informació i per l’altra dels nostres drets laborals sigui quina sigui la fórmula de contractació, i l’aplicació del Codi Deontològic Europeu del Periodisme sancionat pel Consell d’Europa. Només així podrem complir amb l’obligació de garantir el dret de la ciutadania a rebre informació de qualitat, contrastada, veraç i plural.

A qui representem

Els sindicats de la FeSP representen els i les treballadors/res els principals ingressos dels i les quals provenen de l’elaboració d’informació periòdica en qualsevol format o suport.

Una organització necessària

Els nostres sindicats han marcat un nou temps en l’organització dels professionals de la informació a Espanya i responen a una necessitat organitzativa que no havia estat satisfeta en més de trenta anys de sindicalisme democràtic. Un dèficit organitzatiu que ha propiciat la involució de les condicions laborals i professionals dels i les periodistes.

La precarietat laboral dels i les professionals de la informació ens ha impedit posar fre a les aventures editorials de les empreses privades de la comunicació i a la manipulació informativa en els mitjans públics, que han desprestigiat la nostra professió enfront de la societat.

Les plantilles encobertes, la indefensió dels i les periodistes a la peça, l’explotació dels estudiants en pràctiques, la reducció irracional de plantilles i la imposada “polivalència professional” són el motor d’una precarietat laboral i professional emparada per la falta d’una legislació que reguli els nostres drets.

Aquesta situació de precarietat només pot combatre’s des de l’interior de la nostra professió, mitjançant una estratègia reivindicativa independent, sense prejudicis ni temors davant el poder de les empreses de mitjans. Els nostres problemes laborals i professionals són inseparables i requereixen una resposta organitzativa que no ofereixen els sindicats generalistes ni les associacions professionals.

Un nou model sindical

La fórmula d’integració en la FeSP preserva l’autonomia i independència dels sindicats federats, que així mantenen la seva identitat i la seva capacitat per atendre o resoldre amb proximitat i sense dependències les situacions locals.

Els sindicats de la FeSP aspiren a aprofitar les sinergies amb altres organitzacions sindicals per reivindicar els drets del conjunt de treballadors i treballadores de la comunicació. Els sindicats de periodistes estan sumant al moviment obrer organitzat treballadors i treballadores que en la seva
majoria eren d’improbable captació sota les fórmules tradicionals.

Subscriu-te al butlletí de la FeSP

La precarietat només pot combatre’s des de l’interior de la nostra professió, mitjançant una estratègia reivindicativa independent, sense prejudicis ni temors davant el poder de les empreses de mitjans.

Afilia-t’hi

Contacte