Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades.

L’SPC serem responsables dels fitxers automatitzats derivats d’efectuar una inscripció o un emplenament per part de qualsevol de les persones usuàries o visitants d’aquesta pàgina. No obstant això, en cada una de les recollides de dades que es realitzin, se t’indicarà, a través de la clàusula corresponent, la informació pertinent d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’SPC adoptarem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne, així, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que està establert pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (coneguda com RGPD o Reglament europeu de protecció de dades). 

 

1.– Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El titular d’aquest Lloc web és:

Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC)

carrer Roger de Llúria, 5, 5-1

08010 Barcelona

T +34.83.412.77.63

Correu electrònic: spc@sindicatperiodistes.cat

CIF: G60369931

 

2.– Dades recollides

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) –des d’ara “SPC”– recollim dades a través de les següents vies:

 • A través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’Usuari/ària per a les diferents activitats del sindicat mitjançant l’opció de “contacte”.
 • A través del nostre correu electrònic corporatiu: spc@sindicatperiodistes.cat, al qual es pot accedir des de l’opció “contacte”. A través d’aquesta adreça podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb l’entitat, la sindicació, serveis a l’afiliació o qualsevol qüestió que vostè vulgui aclarir.

• A través de la butlleta d’afiliació

L’afiliació a l’SPC es pot tramitar des d’aquesta opció on hi ha un formulari en el qual es faciliten un seguit de dades per formalitzar l’adscripció al sindicat.

• A través de la subscripció als butlletins d’informació.

Tot i que aquesta opció no està en la data d’aquesta declaració de política de privadesa, si en un futur l’SPC impulsés un butlletí d’informacions sobre el sector, les dades de les persones que s’hi subscrivissin quedarien recollides en la nostra base de dades

Per subscriure’s a qualsevol butlletí d’informació de l’entitat, l’Usuari haurà d’emplenar el camp en el qual es demana l’adreça de correu electrònic a la qual enviar-lo.

• A través de les xarxes socials

Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’Usuari en les xarxes socials que utilitzem des de l’SPC, les quals estan detallades en l’apartat 11 de la present declaració.

Si vostè és un/a Usuari/ària que contacta amb nosaltres o es registra però actua en representació d’una persona jurídica o és professional independent, també recaptarem les seves dades per a la prestació del servei sol·licitat i també, si escau, per a fins comercials o de màrqueting sempre que ens ho autoritzi en el moment oportú, per exemple, mitjançant la validació de la present Política de Privadesa.

 

3.– L’objectiu i finalitat de la recollida de dades

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els i les nostres Usuaris/àries. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a:

 1. a) Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, els dubtes o les queixes. 
 2. b) Conèixer, mitjançant consultes, l’opinió dels usuaris/àries respecte de la nostra activitat en aquesta pàgina web. 
 3. c) Atendre peticions de recepció d’informació d’interès sobre els nostres serveis o activitats. 
 4. d) Atendre i tramitar les sol·licituds d’afiliació. 
 5. e) Gestionar la nostra relació amb les persones representants a les empreses. 
 6. f) Gestionar la nostra relació amb els usuaris de l’assessorament sindicalt i dels serveis jurídics. 
 7. g) Gestionar la nostra relació amb les persones proveïdores. 

L’adreça electrònica des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-lo amb els tràmits que necessiti.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea; ni es realitzarà cap mena de transferència internacional que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que l’SPC ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

 

4.– Ús de les dades personals i ús de les dades per a fins comercials

L’SPC comunica als seus Usuaris/àries que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

 1. a) Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris/àries
 2. b) Procedir al suport en el tràmit d’altes com a afiliats o afiliades o adherits/des així com gestionar el pagament de quotes sindicals, la generació de rebuts sindicals
 3. c) Informar de novetats relacionades amb l’SPC o de notícies d’actualitat
 4. d) Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’Usuari/ària
 5. e) Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit l’SPC amb empreses, professionals i/o associacions col·laboradores per oferir als Usuaris/àries o a l’afiliació els millors serveis

f). Permetre l’accés a les opcions que requereixin registre, si escau, l’Usuari/ària haurà d’acceptar les condicions de registre o de contractació que, en el seu cas, s’estableixin

Informem l’Usuari/ària respecte de l’ús de les seves dades en el sentit que:

(I) les seves dades no es faran servir amb altres finalitats que les de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part;

(II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir l’usuari/ària que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin la seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’Usuari/ària està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privadesa i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

5.– Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert en els punts anteriors, l’SPC no facilitarà les dades dels Usuaris/àries a tercers. excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos en la llei.En el cas que volgués fer-ho, se l’informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

En el cas dels candidats i candidates a eleccions sindicals, les dades seran comunicades a l’administració corresponent i a la mesa electoral d’acord amb la normativa electoral vigent a l’efecte de poder garantir la concurrència electoral. 

 

6.– Base jurídica: consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

6.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari/ària ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés clicant la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquestes accions, ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb què l’SPC, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari/ària garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

L’acceptació de l’Usuari/ària que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 7 del present text legal.

En el cas de sol·licitud d’afiliació: la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, així com el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

En el cas de candidatures a eleccions sindicals o processos interns (SSE, participació congressual i elecció per als òrgans de direcció): la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment per formar part de la candidatura, així com l’interès legítim del responsable, que és oferir-te accions formatives per a l’exercici correcte del teu càrrec i mantenir-te informat sobre les iniciatives que promou el sindicat i la seva posició sobre diferents qüestions laborals per facilitar l’exercici de la teva funció com a representant dels treballadors i treballadores amb el major coneixement.

6.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a què li fem arribar informació associada als serveis contractats, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan es doni d’alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l’entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques sempre que, també, així ens ho hagi autoritzat.

Tanmateix, l’acceptació de l’Usuari/ària que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per a la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 7 del present text legal.

L’aportació de les dades sol·licitades en alguns casos serà obligatòria perquè sigui imprescindible per atendre la teva petició i/o prestar els nostres serveis; si no ens les facilites, no podrem atendre-la o prestar-los, respectivament. 

 

7.– Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari/ària exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

L’SPC li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: spc@sindicatperiodistes.cat o bé dirigint-se al sindicat: carrer de Roger de Llúria, 5, 5-1 08010 Barcelona. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

No obstant això, és important que com a Usuari/ària tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres Usuaris/ries per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, l’SPC no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la seva redifusió, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan sent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix a garantir que l’Usuari/ària pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Supressió: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició: Amb el dret d’oposició l’Usuari/ària pot oposar-se a què no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible

Oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida

Limitació en el tractament: En general, en els casos en què no quedi clar si les dades personals s’han d’esborrar, pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents:

(i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte;

(ii) quan no es vol que s’esborrin les dades; 

(iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però se’n poden derivar actuacions jurídiques;

(iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

La limitació significa que les seves dades personals només poden (excepte la conservació) ser tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE.

Tanmateix, com a Usuari/ària té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el disposat en la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat –decisions automatitzades–, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada -i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació o els seus moments, tot en la mesura en què pugui tenir conseqüències jurídiques per a vostè o l’afecte significativament.

En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís, de manera que el tractament estaria subjecte a les garanties apropiades, entre les quals s’inclou la informació específica a la seva persona, com a interessat, i el dret a rebre una explicació després de la decisió en base a l’avaluació, i impugnar-la, quan correspongués.

 

8.– Majoria d’edat

Per a ser Usuari/ària de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’Usuari/ària sigui major de 18 anys.

 

9.– Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D’aquesta manera, el Col·legi de Periodistes manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’Usuari/ària és l’únic/a responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, el Col·legi no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com a causa o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, inclòs casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb el punt establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

 

10.– Termini de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

 

11.– Política a les xarxes socials

L’SPC disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, i Youtube.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a l’SPC o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre l’SPCi aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, l’SPC no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

 

12.– Política de cookies

L’SPC utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vol consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, cliqueu aquí.

 

13.– Modificació de la present Política de Privadesa

L’SPC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris/àries de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari/ària, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

 

14.– Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’Usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.

 

15.– Integració amb la resta de textos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal, la Política de Cookies i les condicions d’ús i/o de contractació associades a aquesta Pàgina Web.