TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS: DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL, DURADA, DOMICILI I FINALITATS
Article 1.– Amb el nom de SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA / SINDICAT DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ i sigles SPC es constitueix formalment, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 11/85, de 2 d’agost, una organització sindical per temps indefinit, sense ànim de lucre i que respon als principis democràtics en la seva organització i en el seu funcionament. El Sindicat garanteix l’autonomia de les persones que el constitueixen sense perjudici de caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del Sindicat en les matèries que afectin a aquest i afectin a l’interès comú de l’afiliació.
L’SPC es proclama democràtic, professional, independent, pluralista i unitari.

Article 2.– El Sindicat integrarà els i les professionals del periodisme que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació.
Per periodista s’entén el o la professional que intervé directament en l’elaboració dels continguts informatius –siguin escrits, gràfics o audiovisuals– dels mitjans de comunicació, agències i gabinets de premsa sent aquesta feina l’ocupació principal, regular i retribuïda.
Aquest exercici professional està vinculat al compliment de les normes ètiques contingudes en el Codi Deontològic proclamat en el Segon Congrés de Periodistes Catalans.
El caràcter professional de les persones afiliades serà determinat per la Comissió Social, la qual proposarà el que trobi escaient en la resolució de qualsevol impugnació.
També acollirà en adhesió els i les estudiants dels dos últims cursos de Periodisme i Comunicació Audiovisual i de l’últim any dels estudis d’Imatge i So que encara no visquin de la seva activitat a un mitjà de comunicació, agència o gabinet de premsa i/o de comunicació

Article 3.– El Sindicat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per obrar pel compliment de les seves finalitats. Així mateix, queda establert que en cas de dissolució del Sindicat, el patrimoni del propi Sindicat no desvirtuarà el caràcter no lucratiu de l’organització sindical.

Article 4.– L’àmbit territorial de l’SPC és Catalunya. El domicili s’estableix a Barcelona, al número 5, pis cinquè, porta primera, del carrer Roger de Llúria..
La Junta Executiva podrà acordar-ne el canvi i també establir-ne les delegacions i representacions que consideri més convenients. En tal supòsit, el Sindicat haurà de comunicar el canvi a l’oficina pública corresponent.
L’SPC s’organitzarà territorialment en quatre Demarcacions: Barcelona – Comarques, Tarragona, Lleida i Girona.

Article 5.– Les finalitats del Sindicat són:
a) La defensa del Dret a la Informació reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides i en la Constitució Espanyola.
b) La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, professionals –especialment la promoció i defensa dels estatuts de redacció– i culturals de la seva afiliació. En aquest sentit el Sindicat té com a finalitat laboral: La negociació col·lectiva laboral; el plantejament de conflictes col·lectius de treball; el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques.
c) Fomentar la solidaritat de les persones afiliades i adherides tot promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.
d) Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a l’afiliació.

TÍTOL II

MEMBRES DEL SINDICAT, AFILIACIÓ, DESAFILIACIÓ, DRETS I DEURES DELS AFILIATS
Article 6.– Podran ser membres del Sindicat els i les periodistes en actiu, en atur, en excedència o situació similar, o pensionistes que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial indicat en l’article 4 o en empreses informatives establertes en aquest àmbit territorial.
Les persones afiliades que, per raó del seu càrrec, siguin facultades per la seva empresa per decidir contractacions o acomiadaments o per representar-la en convenis o conflictes laborals quedaran suspeses de militància i no tindran ni veu ni vot en els òrgans de representació, direcció i gestió de l’SPC. La Junta Executiva comunicarà totes aquestes situacions a la Comissió Social, la qual decidirà sobre la suspensió de militància. També tindran la consideració de membres del sindicat, en qualitat d’adherits i adherides, els i les estudiants dels dos últims cursos de Periodisme i Comunicació Audiovisual i de l’últim any dels estudis d’Imatge i So que estiguin inclosos a l’article 2.
Cap membre de l’SPC podrà exercir la doble militància sindical.

Article 7.– L’ingrés al Sindicat serà voluntari i, en qualsevol moment, els i les militants i adherits/des podran deixar de ser-ho sempre que ho notifiquin per escrit a la Junta Executiva amb una antelació mínima de 10 dies a la data de baixa.

Article 8.– L’afiliació al Sindicat comporta inherent el pagament de la quota que es fixi per l’Assemblea anual d’afiliats i afiliades a proposta de la Junta Executiva, de conformitat amb els presents Estatuts.

Article 9.– La Junta Executiva del Sindicat podrà donar de baixa els i les membres d’aquest per alguna de les causes següents:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit
b) Incompliment dels acords adoptats pel Congrés, l’Assemblea anual o per la Junta Executiva, en l’esfera de les seves respectives competències.
c) Incompliment de les obligacions establertes en els presents Estatuts.
d) Manca de pagament de les quotes establertes pel sosteniment del Sindicat.
e) Incompliment greu del Codi Deontològic
f) En cas d’activitat clarament contradictòria amb l’activitat sindical a l’empresa o el ram on treballi.
En tots aquests casos, la Junta Executiva haurà d’informar-ne a l’Assemblea anual, la qual haurà de ratificar la decisió. Llevat del cas a), les persones afectades tindran el dret de recórrer la decisió davant la Comissió Social.

Article 10.– Els drets dels afiliats i de les afiliades són els següents:
a) Participar en totes les activitats sindicals, professionals i socials del Sindicat.
b) Donar la seva opinió i ser escoltat sobre qualsevol assumpte d’interès pel Sindicat, per mitjà dels seus òrgans representatius.
c) Elegir o ser elegit o elegida per ocupar càrrecs als diferents òrgans del Sindicat, sense cap mena de discriminació i tan sols amb les limitacions que dels presents Estatuts se’n deriven.
d) Rebre prestacions d’assessorament tècnic i jurídic, així com dels diferents serveis d’informació, formació o assistència que el Sindicat estableixi.
e) Recórrer a la Comissió Social en els casos previstos en els presents Estatuts i quan consideri que es conculquin els seus drets com a persona afiliada o es cregui discriminat/da per algun dels òrgans del Sindicat.

Els drets dels adherits i les adherides són els següents:
a) Participar en totes les activitats sindicals, professionals i socials del Sindicat.
b) Donar la seva opinió i ser escoltat sobre qualsevol assumpte d’interès pel Sindicat, per mitjà dels seus òrgans representatius.
c) Assistir amb veu peró sense vot als Congressos del Sindicat.
d) Rebre prestacions d’assessorament tècnic i jurídic, així com els diferents serveis d’informació, formació o assistència que el Sindicat estableixi.
e) Recórrer a la Comissió Social en els casos previstos en els presents Estatuts.

Article 11.– Tots els afiliats i les afiliades al Sindicat tenen les següents obligacions:
a) Acomplir i protegir l’observança dels principis i finalitats d’aquests Estatuts.
b) Respectar els acords dels òrgans del Sindicat. Aquests acords tenen caràcter vinculant per a tots els i les membres i òrgans del Sindicat.
c) Pagar les quotes establertes, d’acord amb el que s’indiqui en les resolucions dels organismes corresponents.

Article 12.– L’incompliment de qualsevol obligació podrà ser sancionada mitjançant un expedient contradictori.
En els casos greus, la sanció anirà des de la inhabilitació parcial fins a l’expulsió, passant per la separació del càrrec que pugui exercir en el sí del sindicat.

TÍTOL III

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ
Article 13.– El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació té els següents òrgans de representació, direcció i gestió: el Congrés, l’Assemblea General, el Consell General, la Junta Executiva i la Comissió Social.
Les persones que dirigiran el Sindicat seran elegides en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret d’acord amb el que disposi el corresponent Reglament de Congressos.

Article 14.– El Congrés es constitueix per les persones afiliades i adherides que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament.

Article 15.– El Congrés vàlidament constituït és l’òrgan màxim de decisió del Sindicat, i els acords que adopti de conformitat amb els Estatuts, són d’obligat compliment per a tota l’afiliació.

Article 16.– El Congrés podrà ser Ordinari o Extraordinari.
El Congrés Ordinari es reunirà cada quatre anys.
El Congrés Extraordinari es reunirà sempre que ho acordi l’Assemblea d’Afiliats i Afiliades del Sindicat o ho demani per escrit, com a mínim, un terç de l’afiliació o bé les dues terceres parts de l’afiliació d’una demarcació, sempre que n’hi hagi un mínim de deu d’aquesta que així ho demanin. La seva convocatòria i funcionament seran regulats pel Reglament de Congressos.

Article 17.– Els Congressos, siguin ordinaris o extraordinaris, seran convocats per la Junta Executiva. En la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data del Congrés, haurà de constar-hi l’ordre del dia, el lloc de celebració, la data i l’hora d’inici.

Article 18.– El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria, quan s’hagin inscrit la meitat més un dels afiliats i les afiliades amb dret a fer-ho; i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Article 19.– La presidència del Congrés correspon a una Mesa que serà elegida per les persones assistents i integrada com a mínim pels següents membres: un President o una Presidenta, i dos Secretaris o Secretàries.
Els acords que adopti el Congrés seran presos per majoria simple, llevat dels casos de modificació d’Estatuts, de fusió o de dissolució del Sindicat, en què caldrà una majoria de dos terços de les persones presents.
El règim de funcionament del Congrés serà determinat per un Reglament de Congressos que serà aprovat pel Congrés del Sindicat.

Article 20.– Són funcions i competències del Congrés:
a) Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i defensa dels interessos del Sindicat i de la seva afiliació.
b) Aprovar els programes i plans d’actuació
c) Elegir i revocar el mandat dels i les membres del Consell General, la Junta Executiva i la Comissió Social, i fixar-ne la durada.
d) Examinar, debatre i aprovar o rebutjar l’informe de gestió que li presentin el Consell General, la Junta Executiva i la Comissió Social del Sindicat.
e) Examinar, debatre i aprovar o rebutjar l’estat de comptes del Sindicat.
f) Aprovar o reformar els Estatuts.
g) Conèixer i resoldre en darrera instància les reclamacions.

Article 21.– De la sessió del Congrés, i en el termini màxim d’un mes després de la seva cloenda, la Mesa n’aixecarà una acta amb un resum dels debats i amb el reflex exacte dels acords presos. L’acta constarà en un llibre de registre i anirà signada per tots els i les membres de la Mesa del Congrés.

Article 22.– L’Assemblea d’Afiliats i Afiliades del Sindicat és l’òrgan màxim de decisió entre congressos, i es reunirà de manera ordinària un cop l’any i de forma extraordinària a convocatòria de la Junta Executiva, de la Comissió Social o per petició escrita d’un terç de l’afiliació.
La reunió extraordinària de l’Assemblea haurà de ser convocada amb una antelació mínima de 15 dies. L’Assemblea es dotarà d’un reglament propi.

Article 23.–- L’Assemblea serà oberta per tres representants de la Junta Executiva que promouran l’elecció d’una Mesa que serà integrada per un President o una Presidenta, i dues persones Secretàries, una de les quals prendrà acta de la sessió. Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de l’Assemblea constaran en actes signades pels i les membres de la Mesa.

Article 24.– Són funcions de l’Assemblea:
a) Debatre la política sindical del moment que dirigeix la Junta Executiva.
b) Prendre decisions d’acció sindical de relleu
c) Acordar convenis o pactes amb altres sindicats
d) Acordar adquisicions o vendes de patrimoni
e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats, a proposta de la Junta Executiva i aprovar anualment l’actualització de les quotes en funció dels paràmetres que es considerin oportuns.
f) Aprovar el pressupost anual del Sindicat que presenti la Junta Executiva.
g) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que superin el 20% del pressupost.

Article 25.– Són funcions del Consell General:
a) Assessorar la Junta Executiva sobre les tasques i iniciatives a impulsar.
b) Col·laborar, si els seus i les seves membres ho desitgen, amb la Junta Executiva, tot formant part dels equips de treball amb què aquesta compti.
c) Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea anual d’Afiliats i Afiliades per part de la Junta Executiva.
També formen part del Consell General els i les membres de la Junta Executiva.

Article 26.– La Junta Executiva és l’òrgan encarregat de la direcció, gestió, representació i administració del Sindicat.

Article 27.– La Junta Executiva estarà formada per un President o Presidenta, que també ho serà del Sindicat, un Secretari o Secretària d’Actes, un Secretari o Secretària d’Administració i Finances i un nombre de vocals d’acord amb la Junta Executiva que hagi estat escollida pel Congrés. Tots i totes seran elegits pel Congrés del Sindicat per a un període de quatre anys. Podran optar a ser-ne membres tots els afiliats i les afiliades presents al Congrés i els i les que, formant part d’un equip de candidatura, no hi puguin assistir per causa major i hagin justificat raonadament (i per escrit) la seva absència. En tots dos casos, han d’estar en plenitud dels drets socials i han d’haver presentat prèviament la seva candidatura.
Els i les membres de la Junta Executiva, podran ser reelegits per mandats successius tot i que es recomana preferentment una presència màxima de dos mandats (vuit anys) en una mateixa responsabilitat.

Article 28.– La Junta Executiva es considerarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat més una de les persones membres i estigui present el President o la Presidenta, o qui el o la substitueixi. Per a l’adopció dels acords es requerirà el vot favorable de dos terços dels i les membres assistents de la Junta Executiva.

Article 29.– Les funcions i facultats de la Junta Executiva són:
a) l’Execució i compliment dels acords del Congrés, de l’Assemblea i de la Comissió Social.
b) La representació i gestió econòmica i administrativa del Sindicat. Demanar préstecs bancaris o autorització de descoberts puntuals per quantitats que no superin l’import de la facturació trimestral del sindicat.
c) Realitzar i dirigir les activitats del Sindicat necessàries per l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.
d) Proposar a l’Assemblea del Sindicat els programes d’actuació general i específics, i executar-ne els ja aprovats, i retre comptes de la gestió feta davant el Congrés a la fi del seu mandat.
e) Nomenar o contractar treballadors per compte del Sindicat.
f) Presentar a l’Assemblea els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes anuals així com les propostes de quotes per a la seva aprovació.
g) Presentar al Congrés el balanç final de gestió econòmica del seu mandat.
h) Elaborar la Memòria d’activitats i sotmetre-la al Congrés per a la seva aprovació.
i) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i supervisar la comptabilitat i la mecànica dels cobraments i pagaments.
j) Controlar i vetllar pel normal funcionament dels serveis generals del Sindicat.
k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que no superin el 20 per cent del pressupost del Sindicat, així com l’exercici d’accions o l’atorgament de poders.
l) Realitzar informes i estudis d’interès per a l’afiliació.
m) Les altres competències que li atorgui el Congrés o l’Assemblea.
n) Cobrir en forma provisional les vacants de la pròpia Junta, que hauran de ser nomenades en la següent sessió de l’Assemblea Anual.

Article 30.– Sense perjudici de cobrir-les provisionalment en la forma establerta en l’article anterior, quan les vacants de la Junta Executiva superin la meitat d’aquesta, l’Assemblea constituirà una Comissió Gestora integrada pels membres que quedin del Consell General i de la Junta. Aquesta Comissió Gestora convocarà un Congrés Extraordinari en el termini més curt de temps possible per elegir una nova Junta Executiva.

Article 31.– La Junta Executiva tindrà com a òrgan consultiu una Mesa Nacional integrada pels delegats i les delegades sindicals d’empresa i els secretaris i secretàries de les Seccions Sindicals de Ram.

Article 32.– Les funcions i atribucions del President o Presidenta són:
a) Dirigir els debats i presentar l’ordre del dia de les reunions de la Junta Executiva quan aquesta tingui lloc
b) Convocar i presidir la Junta Executiva
c) Representar el Sindicat, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la deguda autorització de la Junta Executiva
d) Defensar davant l’Assemblea d’Afiliats i Afiliades i el Congrés la seva gestió i la de la Junta Executiva.

Correspondrà al Secretari o Secretària d’Actes:
a) Aixecar Acta de les sessions de la Junta Executiva, que signarà amb el President o Presidenta.
b) Custodiar els llibres, documents i segell del sindicat
c) Portar al dia el registre d’afiliats i afiliades, anotant les altes i baixes que es produeixin
d) Lliurar certificacions de les Actes, llibres i documents del Sindicat, amb el vist i plau del President o Presidenta.

Correspondrà al Secretari o Secretària d’Administració i Finances:
a) La custòdia dels fons econòmics del Sindicat
b) Dur el registre de les operacions comptables de qualsevol tipus que es realitzin
c) Efectuar els cobraments i pagaments ordenats per la Presidència
d) Tenir, conjuntament amb el President o Presidenta, la titularitat dels comptes bancaris o d’estalvi
e) Formular l’estat de comptes i balanços que anualment presentarà a l’aprovació de la Junta Executiva i de l’Assemblea d’Afiliats i Afiliades.
f) Elaborar el projecte de pressupostos anuals.

Article 33.– L’organització de base del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) són les Seccions Sindicals d’empresa, que en són la seva estructura bàsica de funcionament i mobilització.
Un Reglament de Seccions Sindicals establirà el seu règim de constitució, funcionament i atribucions, de tal manera que puguin formar-ne part totes les persones que treballin efectivament com a periodistes, d’acord amb allò que disposa l’article 2, i assegurant el ple dret a participar de tots i totes, independentment de l’existència de situacions laborals diferents. En tots cas, s’estableix que amb dues persones afiliades d’una mateixa empresa ja es pot constituir una secció sindical, i que cada secció sindical haurà d’elegir un delegat o delegada.

Article 34.– Les persones delegades de les Seccions Sindicals d’empresa es podran reunir en una coordinadora per afinitats d’especialització o ram i integraran la Secció Sindical de Ram.
Cada Secció Sindical de Ram o d’empresa elegirà un secretari o secretària, o un delegat o delegada entre els i les membres.

Article 35.– La Comissió Social del Sindicat és el màxim òrgan entre congressos per dirimir les reclamacions i recursos que formuli l’afiliació i les persones adherides contra les decisions de la Junta Executiva o de l’Assemblea Anual que, al seu entendre, puguin afectar els seus drets.
La Junta Executiva, l’Assemblea, el Consell General i les Seccions Sindicals també podran recórrer davant la Comissió Social contra aquelles persones afiliades i adherides que creguin que infringeixen els Estatuts i els acords congressuals i que, per aquesta raó, demanen un dictamen sobre una possible sanció. Els òrgans del sindicat també poden recórrer a la Comissió Social per demanar un dictamen en altres casos de reclamacions, recursos o de discrepàncies en la interpretació dels reglaments del sindicat.
La Comissió Social també vetllarà perquè es potenciïn, fomentin i es garanteixin les vies de participació de l’afiliació al sindicat, al mateix temps que instarà la Junta Executiva perquè informi l’afiliació de com participar en l’organització.

Article 36.– Els i les membres de la Comissió Social són elegits o elegides per a un mandat de quatre anys pel Congrés, i com a òrgan col·legiat només respon davant el mateix Congrés.
Els i les membres de la Comissió Social no podran tenir cap càrrec executiu ni remunerat dins el Sindicat.
En l’exercici del seu càrrec, cap membre de la Comissió Social pot ser sancionat/da o expulsat/da del Sindicat a menys que infringeixi obertament els seus Estatuts o els codis ètics de la professió. En aquest cas, la seva sanció haurà de ser aprovada per majoria de l’Assemblea d’Afiliats i Afiliades i la decisió d’aquesta ratificada en el primer Congrés que se celebri.

Article 37.– La Comissió Social estarà integrada per tres membres. I assumirà també, a més, les següents funcions: vehicular els casos que arribin al Sindicat cap al Consell de la Informació, perquè aquest pugui determinar les diferents qüestions que es plantegin.

Article 38.– Les decisions de la Comissió Social seran preses per deliberació dels seus i les seves membres un cop escoltades les parts en litigi, i una vegada hagin estat preses, seran comunicades per escrit a la persona interessada i a la Junta Executiva del Sindicat per a la seva immediata aplicació.
A la fi del seu mandat, presentarà, per a la seva aprovació davant el Congrés, un informe sobre la seva actuació. Les decisions de la Comissió Social només són apel·lables davant un Congrés Ordinari del Sindicat.

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC
Article 39.– Els recursos financers del Sindicat estaran integrats per:
a) Les quotes dels i de les membres del Sindicat
b) Les donacions i llegats al seu favor
c) Les subvencions públiques o privades que rebi
d) La venda dels seus béns i valors
e) Els ingressos procedents de la venda de publicacions i prestacions de serveis
f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris
De cara a cada exercici econòmic, s’haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes contingudes en aquests Estatuts.

Article 40.– La Junta Executiva determinarà les normes per a l’administració i la comptabilitat. El President o la Presidenta és l’ordenant dels pagaments.
El Secretari o Secretària d’Administració i Finances intervindrà tots els documents de cobraments i pagaments, supervisarà la comptabilitat, tindrà cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Executiva, i firmarà tots els documents de pagaments i cobraments.
L’afiliació serà informada de la situació econòmica i de l’origen i destinació dels recursos del Sindicat. Qualsevol membre podrà demanar informació sobre la situació econòmica del Sindicat prèvia sol·licitud per escrit a la Junta Executiva.

Article 41.– Els recursos econòmics del Sindicat i el seu patrimoni es destinaran al compliment de les seves finalitats.

TÍTOL V

FUSIÓ, MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL SINDICAT
Article 42.– Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord del Congrés, amb el vot favorable de les dues terceres parts de les persones presents.
El projecte de modificació haurà de ser proposat al menys per una tercera part de l’afiliació o per la Junta Executiva, i serà tramès a l’afiliació amb una antelació màxima de quinze dies naturals.
Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions.

Article 43.– El Sindicat es dissoldrà quan ho acordi el Congrés amb el vot favorable de les dues terceres parts de les persones presents.
En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i serveis que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

Article 44.– De no acordar-se una altra cosa pel Congrés, actuaran de liquidadors o liquidadores els i les membres de la Junta Executiva.

Barcelona, 25 de gener de 2019

Afilia-t’hi

Contacte