El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació és un sindicat independent, unitari i plural que defensa els interessos –professionals i laborals– dels informadors i informadores.

Per assolir aquest objectiu, el Sindicat proposa periòdicament activitats, jornades i accions reivindicatives. És molt important la vostra participació i també que ens transmeteu els temes que us preocupen. A través de la pàgina web es pot trobar la manera d’aportar opinions, idees, suggeriments o qualsevol mena d’informació. També podeu venir a la seu de l’SPC, trucar-nos o enviar-nos un correu electrònic. Si us cal assessorament o teniu problemes a la feina, l’assessor/a del sindicat està a la vostra disposició. Per a qualsevol tràmit, podeu contactar amb la secretaria.

El nostre departament jurídic atén qualsevol consulta sobre temes laborals, penals o de drets d’autoria. Es poden concertar hores de consulta a la secretaria de l’SPC.

L’assessorament de qualsevol mena i l’ajuda en les negociacions del conveni col·lectiu són gratuïts per a l’afiliació. Si s’emprenen tràmits jurídics, els afiliats i les afiliades des poden gaudir de rebaixa en les despeses. Per als no afiliats, hi ha uns barems de contraprestació econòmica.

Òrgans

El Congrés, el màxim òrgan de decisió de l’SPC, està format per tots els/les afiliats/des i es convoca cada quatre anys. El Congrés aprova o rebutja els programes, els informes de gestió o els comptes. També elegeix d’entre els/les afiliats/des de l’SPC les persones que formaran part del Consell General, la Junta Executiva i la Comissió Social. S’aconsella que una mateixa persona només sigui escollida per un mateix càrrec dos mandats, que són de quatre anys de durada

L’Assemblea d’Afiliats i Afiliades del Sindicat és l’òrgan màxim de decisió entre congressos. Es reunirà de manera ordinària un cop l’any i de forma extraordinària a convocatòria de la Junta Executiva, de la Comissió Social o per petició escrita d’un terç dels afiliats.

El Consell General és l’òrgan encarregat d’assessorar la Junta Executiva sobre les tasques i iniciatives a impulsar, col·laborar amb la Junta i vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea anual d’afiliats i afiliades. La pertinença a aquest organisme es voluntària i qualsevol membre del sindicat en pot formar part, comunicant-ho a la Junta Executiva. Totes les persones que l’integren poden formar part dels
equips de treball que la Junta Executiva endegui en els seus diferents àmbits d’actuació.

La Junta Executiva és l’òrgan encarregat de la direcció, gestió, representació i administració del Sindicat. Està formada per un/a President/a, que també ho serà del Sindicat. Les secretaries les podeu consultar a l’apartat Qui és qui?.

La Junta té com a òrgan consultiu una Mesa Nacional integrada, a més dels membres de la Junta, pels delegats/des sindicals de les diferents empreses i secretaris/es de les Seccions Sindicals de ram.

La Comissió Social és el màxim òrgan entre congressos per dirimir les reclamacions i recursos que formuli l’afiliació i els i les estudiants adherits/des contra les decisions de la Junta Executiva que, al seu entendre, puguin afectar els seus drets.

L’estructura de base

Les Seccions Sindicals es reuneixen per tractar els problemes més concrets que afecten una empresa o un col·lectiu. La formen els afiliats de cada mitjà, que escullen un/a delegat/da sindical. Les Seccions Sindicals també poden ser de ram, per exemple la dels fotoperiodistes o la dels freelance, que tenen un/a secretari/a. També es poden constituir seccions sindicals de ram en sectors com la premsa escrita,
ràdios municipals o gabinets de premsa, que estarien formades pels delegats sindicals de cada mitjà.

Afiliació

Per ser afiliat, cal pagar una quota mensual. Si s’està a l’atur o en una situació laboral precària, la quota és de 5 € mensuals, i si es treballa, d’entre 9 i 17,50 €, en funció dels ingressos. També es poden afiliar com a adherit/da els/les estudiants dels dos últims cursos de Periodisme i Comunicació Audiovisual i de l’últim any dels estudis d’Imatge i So que encara no visquin de la seva activitat a un mitjà de comunicació, agència o gabinet de premsa i/o comunicació. La quota d’adherit/da és de 5 € mensuals. L’afiliació es pot tramitar des d’aquesta mateixa pàgina web.

Juliol 2020

Afilia-t’hi

Contacte