L’SPC és una organització sindical i professional que es proclama Democràtica, Professional, Independent, Pluralista i Unitària. Es va fundar el juny de 1993 per defensar laboral i professionalment els professionals del periodisme i de la informació i per representar-los sindicalment en les empreses.

L’SPC és una organització:

Democràtica: El dret a la informació, a la llibertat d’expressió i el pluralisme democràtic configuren els pilars de tota societat democràtica. Per aquesta raó l’SPC, no només es constitueix com una organització democràtica, tal com estableixen els seus Estatuts i l’ordenament jurídic vigent, sinó que es proposa vetllar contra les tendències que posin en perill aquests principis de convivència i pluralisme.

Professional: En dir Professional, l’SPC expressa obertament que es pronuncia per un Sindicat de Periodistes, entenent com tals, i així ho estableixen els seus Estatuts, aquells professionals els quals els seus ingressos principals provenen de la participació en l’elaboració directa de la informació i sobre la qual tenen alguna responsabilitat. Aquesta definició permet enquadrar en l’SPC a col·lectius de professionals tals com col·laboradors, fotoperiodistes, càmeres de TV, infògrafs, compaginadors i maquetistes, o treballadors en gabinets de premsa, dels quals la pertinença a l’àmbit periodístic no té cap dubte, però també a d’altres col·lectius fronterers de la professió com ara editors, muntadors de vídeo, realitzadors de ràdio i TV, productors d’informatius i documentalistes. Qualsevol dubte sobre la pertinença a l’àmbit professional del sindicat serà resolta per la Comissió de Garanties. L’SPC exclou de militància amb plens drets a tots aquells periodistes que exerceixin càrrecs en virtut dels quals tinguin poder de contractació o acomiadament, o que formin part de consells d’administració d’empreses de comunicació, excepte aquells casos en què puguin accedir-hi com a representants dels treballadors.

Independent: L’SPC es proclama independent de qualsevol altra organització sindical, partit polític o associació professional, com una garantia de la defensa dels seus objectius sense interferències. Això no obsta perquè l’SPC hagi establert Convenis de Col·laboració i Comissions Mixtes de treball amb la CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya), la UGT de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’SPC també forma part del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP), conjuntament amb les agrupacions de periodistes de CCOO i UGT, la FAPE, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Colexio de Xornalistas de Galicia. Al mateix temps, des del 20 de maig de 2001, l’SPC és membre fundador de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), organització d’àmbit estatal que federa sindicats de periodistes de les comunitats autònomes, amb principis homogenis als de l’SPC. A desembre de 2003, la FeSP està integrada pel Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), el Sindicato de Profesionales de la información de La Rioja (SPIR) , la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPC-C) i l’SPC. L’SPC no accepta que cap dels seus afiliats practiqui la doble militància amb un altre sindicat.

Pluralista: Pluralisme és sinònim de diversitat i de convivència. L’SPC no exclou a ningú com afiliat, excepte aquells que s’auto-excloguin per oposició a les llibertats democràtiques.

Unitari: L’SPC es proclama unitari com a voluntat de representació del col·lectiu sense exclusions per raó de procedència ideològica, creences religioses, raça, gènere o lloc de naixement.

Conclusió

L’SPC vol ser l’organisme de referència obligada per a la interlocució dels agents socials amb el col·lectiu de profesionals del periodisme i la informació en totes aquelles qüestions que afectin a les seves condicions laborals i professionals.

L’organització de base de l’SPC són les Seccions Sindicals d’empresa, que són la seva estructura bàsica de funcionament i mobilització. És per això que la seva creació és vital per a l’expansió de l’SPC.

Carta ètica mundial per als periodistes

Consulta la carta ètica mundial per als periodistes

La Carta Ètica Mundial per als Periodistes de la FIP va ser adoptada en el 30è Congrés Mundial de la FIP a Tunísia el 12 de juny de 2019. Completa la Declaració de Principis de la FIP sobre la Conducta dels Periodistes (1954), coneguda com la Declaració de Burdeus.

Afilia-t’hi

Contacte