La reforma de l’Estatut balear contempla un títol exclusiu per als mitjans de comunicació social. Així, pel que fa al Dret a la Informació, l’article 87 diu que “els poders públics tenen l’obligació de respectar la llibertat d’expressió i vetllar pel dret a una informació independent, veraç i plural”. Així mateix, l’article 88 estipula que la publicitat institucional, tant en ràdio, televisió com en premsa escrita, estarà regulada a través d’un llei del Parlament. En la fase de redacció, es va reclamar que el nou ens públic IB3 es dotés de mecanismes de control perquè no es decanti cap al partit governant. Així, el redactat final de l’article 89 és un protocol d’intencions que estipula que les institucions públiques de Balears hauran de garantir la imparcialitat, la pluralitat i la veracitat informativa d’IB3. A l’Estatut de Catalunya, les referències al dret a la informació es determinen a l’article 52 on es fixa que és responsabilitat del poder públic català “assegurar el dret de la ciutadania a rebre informació veraç, plural i respectuosa amb la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós”. En el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública es diu que la informació també ha d’ésser neutral.