Els mitjans de comunicació no han incorporat plans d’igualtat a les seves empreses

Amb motiu de la celebració del 8 de març, dia Internacional de la Dona treballadora, volem denunciar un cop més la desigualtat laboral que encara afecta les dones, que ocupen llocs de treball menys valorats, amb sous més baixos i que tenen una taxa d’atur més alta que la dels homes. Aquesta situació s’agreuja al sector de la comunicació i als mitjans informatius, on les dones es troben sovint en una situació molt precària degut a la manca de regulació laboral, sobretot en el cas de les col·laboradores i free-lance –col·lectius fortament feminitzats–, i a unes condicions de treball que no afavoreixen la conciliació de la vida privada i la laboral.

Per això ens congratulem novament de l’aprovació, el 2007, de la Llei orgànica per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que dóna un paper més rellevant a la negociació sindical pel que fa a la introducció de mesures per eliminar la discriminació laboral a les empreses i per promoure estratègies a favor de la igualtat a través d’instruments com el pla d’igualtat. Però cal dir que cap gran empresa de Catalunya té encara un pla d’igualtat, incloent cap empresa del sector de la Comunicació. Per això, continuarem lluitant per introduir mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats a les empreses de comunicació i per fer que la Llei d’igualtat es compleixi incloent aquestes mesures en els convenis col·lectius i aplicant plans d’igualtat a les empreses.

Barcelona, 7 de març de 2008