La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) s’ha dirigit als caps de llista de les candidatures que es presenten a les eleccions legislatives per plantejar-los tres temes bàsics per garantir el dret de la ciutadania a la informació, que exigeix acabar amb la precarietat laboral i professional dels periodistes. Es tracta de tres propostes amb conseqüències no només per als treballadors de la informació, sinó també per al conjunt de la societat, en la mesura que garanteixen els drets constitucionals i enforteixen la democràcia.

1.- Estatut del Periodista Professional. Per acabar amb la desregulació absoluta d’una professió que elabora la informació, que no és una mercaderia i que exigeix garanties professionals per a un exercici lliure, cal legislar com a la majoria de països europeus aquests drets: accés professional, codi deontològic, clàusula de consciència, secret professional, drets d’autor, comitès professionals o de redacció…

2.- Regulació laboral dels periodistes. La regulació laboral dels informadors és condició necessària per a la seva professionalitat. Prop del 40% de la professió són periodistes a la peça, sense contracte i obligats a fer-se autònoms com si no treballessin per encàrrec dels mitjans. Com que la patronal del sector no admet la seva inclusió en l’àmbit personal dels convenis estatals de premsa diària i no diària, només des del legislador es pot emparar la seva situació, la precarietat de la qual influeix decisivament en la qualitat de la informació.

3.- Un model democràtic de mitjans públics de comunicació. Urgeix ja una reforma de l’Estatut de Radiotelevisió de 1980 per acabar amb el control governamental de tots els mitjans públics (estatals, autonòmics i locals), de manera que es creï un Consell de l’Audiovisual que controli els continguts i el pluralisme de l’RTV pública; s’elegeixin els directors generals d’aquests mitjans (incloent-hi el d’EFE) per mitjà del consens o per majoria qualificada al Parlament, i amb criteris de capacitat i independència; es doti de competències empresarials els consells d’administració i s’elegeixin els seus membres pels mateixos criteris i no per quotes polítiques; i es doti els treballadors dels mitjans públics d’estatuts de redacció o d’informació, amb els seus consegüents comitès professionals o d’informatius, per garantir els drets professionals a ser respectuosos amb la deontologia periodística.

Aquests tres punts els proposem als candidats i a la societat per garantir el dret fonamental a una informació veraç i plural, base d’una opinió pública formada i informada, i de tota societat democràtica.

19 de febrer de 2004

Traducció: Traduït traduit.com