De forma consecutiva, el Parlament espanyol aprova definitivament la nova Llei de la ràdio i la televisió de titularitat estatal i el Govern, a través del Ministeri d’Economia-SEPI, manté davant dels sindicats d’RTVE l’anomenat Pla de sanejament que pretén, fonamentalment, un duríssim ajust de plantilla. Són dues actuacions contradictòries i incompatibles perquè la nova llei proposa un futur millor per a la radiotelevisió pública estatal i el Pla de sanejament la desmantellarà i la hipotecarà negativament de cara al futur.

Amb gairebé la meitat dels professionals actuals, serà materialment impossible que la nova Corporació RTVE pugui assumir les àmplies tasques de servei públic que li encomana la nova llei. Una llei que coincideix fonamentalment amb les exigències plantejades el juny del 2003 per la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) en el document titulat Per una reforma democràtica dels mitjans públics. Tant pel que fa al finançament d’un contracte programa com a la desgovernamentalització dels òrgans de direcció, que fins ara ha contaminat tota la cadena de comandament.

La realitat de precarietat professional, laboral i de mitjans que suposa el pla de la SEPI vol imposar-se a la voluntat del legislador de mantenir una radiotelevisió pública estatal forta, competent i d’espectre ampli. És també un desafiament a la sobirania popular que al Congrés s’aprovin tres proposicions no de llei per mantenir Ràdio4 i potenciar l’emissora, el centre de producció de les Canàries i l’estructura territorial de la xarxa i que es mantingui inalterat el pla de la SEPI. El Govern ha de modificar-lo substancialment.

El pla d’ajust és el triomf de les tesis més ultraliberals i economicistes del Govern i una cessió humiliant dels interessos col·lectius davant dels d’un mercat privat audiovisual en expansió que planifica el seu futur a costa de l’enfonsament del servei públic. La responsabilitat social del Govern i del PSOE no està, en aquest cas, a l’altura d’una societat que necessita, amb urgència, més i millors mitjans de servei públic, i no menys.

12 de maig de 2006

Traducció: Traduït traduit.com