El Comitè Professional de Catalunya Ràdio vol recordar a l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya els compromisos adquirits per PSC, ERC i ICV-EUiA, amb data 14 de desembre de 2003, i en el document “Acord per a un govern catalanista i d’esquerres” pel que fa a la política de mitjans de comunicació àudiovisuals. En concret, l’objectiu fixat en l’apartat 3, que diu textualment: “Reformar la llei de creació de la CCRTV amb la voluntat d’abordar la reorganització de la Corporació. Això vol dir blindar la seva independència i professionalitat i la dels seus mitjans respecte el Govern, tot modificant la composició i les funcions del Consell d’Administració, establint un nou mecanisme de selecció i elecció dels directius, i fixant els seus objectius, dins la consideració dels mitjans de la CCRTV com a eix del sistema públic audiovisual i en el marc del que estableixi la Llei Catalana de l’Audiovisual”.

D’acord amb aquest esperit, esperem que la direcció general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió recaigui en un professional de provada independència, allunyat de qualsevol partidisme i amb les mans lliures per confiar en les persones que consideri més adequades la resta de responsabilitats d’aquest organisme. De la mateixa manera, recordem que el fet de dirigir o ostentar la propietat total o parcial d’un mitjà de comunicació privat és del tot incompatible amb el fet de dirigir cap òrgan de la CCRTV.

Entenem que el respecte escrupulós dels principis anteriors és l’única forma de garantir uns mitjans de comunicació públics, plurals, que assegurin la independència informativa, condició imprescindible per consolidar la bona salut democràtica del país. El Comitè Professional de Catalunya Ràdio se sentirà profundament decebut si les negociacions, actualment en curs, culminen en un repartiment de càrrecs condicionat als interessos dels partits.

Així mateix, i davant la nova convocatòria electoral prevista per al 14 de març, volem insistir en el nostre ferm rebuig als blocs electorals, en la seva concepció actual, i amb la necessitat imperiosa de trobar-hi una alternativa viable de consens.

Barcelona, 12 de gener de 2004