Davant les greus manifestacions del senyor Eduardo García Serrano en la tertúlia El Gato al Agua de l’emissora de televisió Intereconomia, el dia 3 de juny de 2010, que han provocat un ampli rebuig social i atempten contra les més elementals normes de respecte i convivència en l’àmbit dels mitjans de comunicació, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) considera el seu deure fer les següents consideracions:

1. El Consell de la Informació, òrgan creat l’any 1997 per iniciativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la finalitat de vetllar per l’acompliment dels principis d’ètica professional periodística continguts en el Codi Deontològic, considera que les manifestacions del senyor Garcia Serrano vulneren els articles 1, 2, 3, 9, 11 i 12 del Codi Deontològic que es refereixen a: (1) observar una clara distinció entre fets i opinions o interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d’ambdues coses; (2) difondre únicament informacions fonamentades; (3) rectificar amb diligència; (9) respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge; (11) tractar amb especial cura tota informació que es refereixi a menors i (12) actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça etc.

2. Les expressions fetes servir pel senyor García Serrano a Intereconomia contra la consellera de Salut, Marina Geli, amb la inhibició i passivitat del conductor del programa, Antonio Giménez, són impròpies i fora de qualsevol criteri raonable i legítim de l’exercici de la critica pública i la llibertat d’expressió. Constitueixen també un estil reiterat i general de l’esmentat canal.

3. La utilització reiterada i explícita de paraules clarament ofensives, sexistes i denigrants cap a les persones i les institucions que representen, siguin homes o dones que realitzen activitats públiques o privades, constitueix una agressió lamentable que transcendeix amb escreix l’àmbit estricte de la persona afectada i s’estén al conjunt de l’opinió pública i la ciutadania en general.

4. Les opinions han d’esser lliures i valentes, emparades en les llibertats constitucionals, però han de respectar els drets fonamentals i basar-se de manera veraç en fets certs. Pel que hem pogut comprovar, res del que s’ha dit en l’ esmentat programa es troba fonamentat. Ben al contrari, dóna la impressió que ha estat explicat amb malícia, en detriment dels fonaments de convivència de les persones i la honorabilitat del sistema institucional de Catalunya.

5. Creiem, com hem dit, que el fet vulnera l’esperit i la lletra dels principals articles del Codi Deontològic però depassa àmpliament l’àmbit professional. A l’espera de les possibles actuacions jurídiques per part dels afectats i organismes competents, el CIC vol anticipar el seu suport a totes les accions legals que s’emprenguin per tal que casos com aquest i, en general, la creixent deriva d’alguns programes d’opinió de l’espai audiovisual, trobin adequada resposta en defensa de la llibertat d’expressió i la convivència democràtica. cal aconseguir que fets com aquest no es repeteixin.

6. El CIC denuncia la vulneració del codi i recomana una reparació voluntària del mal causat. Les disculpes que ha donat per les seves expressions el causant de tot són benvingudes, però això de cap manera exculpa a qui va insultar.

Barcelona, 11 de juny de 2010