L’extensió de la protesta i el canvi de criteri de la junta electoral obren una via per superar els blocs

La setena mobilització de professionals dels mitjans públics de comunicació a Catalunya ha comportat una extensió de la protesta a més mitjans locals i avenços en l’explicació pública de la vaga de firmes, que volia dir-li a la ciutadania que estava en joc el seu dret a la informació veraç. A la vegada, i per primer cop des que va començar la tradició dels recursos de partits contra acords de consells d’administració de mitjans que flexibilitzaven els criteris més rígids dels blocs electorals en els informatius, la Junta Electoral de Barcelona i la Junta Electoral Central han rebutjat aquests recursos, donant per bons els acords dels consells d’administració, però introduint criteris realment novedosos que no apel·len per a res a suposats condicionants derivats de la Llei Electoral (LOREG).

Així, el 9 de maig, després de referir-se positivament al «punto de vista profesional», la Junta de Barcelona responia el següent al recurs de CiU que reclamava una durada de la informació de cada candidatura en proporció estricta als darrers resultats electorals : «..entendiendo además que esta Junta no es competente ni para determinar el tiempo que el medio de información (CCRTV) ha de dedicar a cubrir información electoral (…) en el sentido de que la obligada ampliación de la duración de los espacios informativos no puede ser impuesta a los medios de comunicación, cuya libertad de programación, en ese aspecto, debe ser respetada, sin que pueda por tanto, en principio, considerarse competente la Administración electoral para determinar o condicionar la duración total de los espacios informativos de los medios de comunicación, ni tan sólo si ha de emitir información electoral».

I després de citar «l’interès informatiu» com a criteri bàsic per a la informació electoral de la campanya que es feia fora de Catalunya, continuava: «Salvo los espacios gratuitos de propaganda electoral, no pueden las Juntas Electorales inmiscuirse en la programación de los medios audiovisuales, siempre que se respeten los principios de pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral».

Malgrat les ambigüitats de l’acord, ratificat el 16 de maig per la JEC, perquè continua defensant la proporcionalitat, la Junta Electoral en contradiu d’anteriors que s’oposaven als criteris professionals i que aplicaven a la informació electoral el minutatge i l’ordre estrictes que la LOREG dictamina per als espais de propaganda electoral. I per omissió deixa clar que no hi ha cap llei que obligui a imposar espais cronometrats per a la informació electoral.

Creiem, per tant, que s’obre una nova perspectiva d’avenç en la lluita professional contra els blocs electorals, i que des de la força que ens dóna la darrera mobilització, s’ha de pressionar partits polítics i consells d’administració perquè deixin d’apel·lar a la falsa obligació de sotmetre’s a la Llei Electoral i respectin els criteris professionals amb què suposadament es fa la informació política quan no hi ha campanya. I diem suposadament perquè si en algun mitjà hi hagués encara comissaris polítics que amenacessin el pluralisme i la neutralitat proclamats en la lletra de les lleis que el regulen, la solució no seria el repartiment «equitatiu» del pastís, erosionant la professionalitat dels informadors, sinó la reforma legal que asseguri la desgovernamentalització i la despartidització d’aquests mitjans, en la línia de la tan anhelada i potser aviat assolida de la CCRTV, que hauria d’inspirar les normatives de les radiotelevisions públiques locals i que des de l’SPC apremiem a aprovar definitivament ben aviat.

Barcelona, 5 de juny de 2007