El Parlament ha aprovat el mandat marc que estableix les línies bàsiques del sistema públic audiovisual. El nou mandat estipula un model de finançament mixt i defineix els objectius que han de regir tots els mitjans públics del país, entre els quals hi ha la qualitat informativa; la defensa del pluralisme polític, social i cultural; la integració dels immigrants; reservar espais a la cultura i la educació; la promoció de les llengües catalana i aranesa, i la potenciació de la indústria audiovisual.

El mandat es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ERC, ICV-EUIA i CiU. És el primer del sistema públic audiovisual català i té una vigència de sis anys, durant els quals s’ha d’elaborar un llibre d’estil que regirà la pràctica professional dels treballadors.

El text, que ha incorporat 11 esmenes, també indica que els mitjans públics han d’oferir informació territorialment equilibrada, imparcial i rigorosa sobre les qüestions d’actualitat, i garantir l’accés a tots els grups socials, polítics, culturals i associatius representatius.

Un dels principis pels quals es regeix determina que els mitjans públics no han d’entrar en competència deslleial amb la indústria privada ni entre ells mateixos. A més, estableix que cada mitjà audiovisual amb finançament públic ha de complir una funció diferenciada i complementària per evitar programacions redundants.

El nou mandat marc estén als operadors locals i comarcals de titularitat pública la regulació que ja regia en la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA).

El text determina també que la llengua pròpia dels mitjans públics audiovisuals a Catalunya és el català, i ordena que “han d’utilitzar-lo normalment i preferentment i han de convertir-se en vehicles vertebradors de l’Espai Català de la Comunicació”.