La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a un fotoperiodista a la peça que reclamava un acomiadament improcedent del diari gratuït ADN. L’empresa, en el seu moment, li havia fet firmar un contracte de col·laborador, en el qual l’obligava a donar-se d’alta com a treballador autònom amb l’opció de fer seguiment dels pagaments de la quota respectiva per part del treballador. A més, l’empresa podia disposar al seu arbitri de les fotografies que entregués. Aixímateix s’atorgava capacitat per revendre-les al seu favor haguessin estat publicades en el mitjà o no. El periodista acceptava en el contracte cobrar un fix mensual pel treball que se li sol·licités i lliurar aquest material a través d’un mitjà electrònic.

A l’octubre de 2007 l’empresa va decidir rescindir el contracte, d’acord al que hi apareixia pactat, cosa que no va ser acceptada pel treballador, el qual va demandar la improcedència de l’acomiadament a través dels lletrats del Sindicat de Periodistes de Catalunya.

Finalment i després de recursos, el TSJC ha determinat l’existència de relació laboral entre les parts assenyalant en els seus fonaments que l’existència d’aquesta relació no la fixen els acords entre les parts al seu arbitri, sinó que és determinada pel contingut «de les prestacions concertades i de la concurrència dels requisits que legalment delimiten aquesta relació.»

Així entén que el fet de la plena disponibilitat, el total lliurament del producte realitzat, així com el rigor dels encàrrecs són proves més que concloents que «el recurrent prestava serveis per compte aliè amb absoluta dependència i subordinació a les ordres i instruccions de la demandada…». El mateix lliurament del treball a través d’un mitjà electrònic propietat de l’empresa, que es fixa en el contracte, serveix al jutge «per arrodonir el caràcter laboral de la relació».

Per la qual cosa el TSJc declara que hi ha un acomiadament improcedent, que s’ha d’indemnitzar el fotoperiodista amb 4.375€, més el pagament dels salaris de tramitació des del moment d’aquest acomiadament fins a la notificació de la resolució, el quals sumen 60.800€.