L’acord que desbloqueja la negociació del conveni col•lectiu a l’Agència EFE s’ha signat a la seu de la SEPI pel vicepresident d’aquest organisme, el subsecretari del Ministeri de la Presidència, la direcció de l’empresa, la representació dels treballadors i els responsables de les federacions de CCOO, UGT i Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).

L’acord que s’incorpora al conveni col•lectiu, amb vigència 2009-2011, inclou la congelació salarial de l’any passat i per aquest i el pròxim suposa una rebaixa de les retribucions fixes del 3,93%, tot i que per a la major part de la plantilla és del 3,25%, amb escales que van des de l’1,75% de reducció salarial per als treballadors que guanyen fins a 30.000 euros/anys, fins al 8% per al grup de direcció que supera els 70.000 euros/any.

Els treballadors tindran 5 dies lliures remunerats més a l’any mentre estigui vigent l’acord. La reducció salarial i la compensació de dies lliures no es consoliden i quan s’acabi l’aplicació del conveni es tornarà a les condicions existents al desembre de 2009.

A l’acord s’introdueixen importants millores professionals que caldrà acordar abans que acabi l’any: regulació de les funcions del becari; sistema de classificació professional; composició dels tribunals per a provisió de vacants; sistemes d’ingrés i contractació; quantificació, regulació i inclusió en conveni dels complements que actualment estan fora.

Els negociadors han signat un text que vincula les mesures conjunturals per afrontar la crisi amb un pla de futur que doni estabilitat financera, estructural i d’objectius a l’Agència EFE com empresa pública.