L’endarreriment de l’aprovació de la nova Llei de la CCRTV, que ha de crear la CCMA, provoca una situació d’inestabilitat i d’indefinició a les empreses de la Corporació

El comitè d’empresa i els sindicats presents a Televisió de Catalunya considerem imprescindible que la nova Llei s’aprovi de forma ràpida, de manera que els nous nomenaments es facin d’acord amb els seus principis més democràtics i més de futur. I que mantingui els aspectes positius del projecte de llei ja acordat en ponència, especialment els relatius al reforçament i la legitimació del servei públic de l’RTV, la desgovernamentalització dels òrgans de govern de la Corporació (tant el mètode d’elecció com les seves facultats), la durada de mandats i la separació de funcions entre el president i el director general, així com el compromís de finançament públic, mitjançant el contracte programa que dóna estabilitat a l’RTV pública.

Pel que fa al contingut, pensem que la Llei hauria de recollir la participació dels representants dels treballadors en la gestió de la CCRTV i en l’elaboració i seguiment del contracte-programa, un finançament suficient per a les missions de servei públic, la potenciació de la producció interna (fixada en aquest contracte-programa), la limitació de l’endeutament de la Corporació i l’establiment d’una major pluralitat social en el consell assessor.

Sant Joan Despí, 29 de novembre de 2006.