L’índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l’any 2009 ha estat de l’1,2%, quatre dècimes més que la mitjana estatal (0,8%), i tres dècimes més que a la zona euro (0,9%), segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En el conjunt de la Unió Europea, la inflació de l’any passat va ser de l’1,4%. A partir d’aquestes dades, aquells convenis que estiguin subjectes a revisions salarials en funció de l’IPC hauran d’incrementar-se aquest mes de gener en un 1,2% si estan fixats en relació a l’índex català i del 0,8% si ho estan a l’IPC estatal. L’augment salarial caldrà aplicar-lo sobre tots els conceptes inclosos en la nòmina. El Sindicat reclama igualment que aquest percentatge també s’apliqui a les percepcions dels col·laboradors i periodistes a la peça, que són el col·lectiu que més ha patit les conseqüències de la crisi i als quals els preus els afecten en idèntica mesura que als treballadors en plantilla.