Amb vistes a la revisió salarial dels convenis o la negociació de nous pactes laborals, recordem que l’IPC de l’any 2003 a Catalunya ha estat del 3,1%, mig punt per sobre del percentatge estatal, que ha estat del 2,6%. Cal fer notar que la diferència de l’augment de preus a Catalunya respecte de la mitjana estatal cada cop és més desfavorable als treballadors catalans. Així, l’any 2000 l’IPC a Catalunya va ser del 4,2%, mentre que a Espanya era del 4%. L’any 2001 va ser del 2,8% i del 2,7% respectivament, mentre que l’any 2002 l’increment va ser del 4,3% a Catalunya i del 4% a Espanya. És per això que, des de l’SPC recomanem que, allà on sigui possible, es plantegin augments salarials, sigui en conveni o en revisió anual, i es faci a partir dels paràmetres a Catalunya, perquè en cas contrari suposa una pèrdua del poder adquisitiu cada cop més notòria.