Aquest és el missatge que el comitè d’empresa de l”Avui’ ha enviat als comitès d’empresa d’altres mitjans de comunicació que van mostrar el seu suport als treballadors del rotatiu en el procés de negociació amb l’empresa d’un pla de reestructuració laboral

Inici del conflicte
Des que el 17 de febrer passat –amb gran sorpresa per part nostra– se’ns va anunciar, en lloc del pla de viabilitat que esperàvem conèixer, la intenció d’eliminar 21 llocs de treball, ha passat un mes i mig farcit de tensions i dures negociacions.

Contingut de l’acord
Finalment, gràcies sobretot a l’actitud de responsabilitat dels mateixos afectats i del conjunt de la plantilla, s’han materialitzat uns acords els aspectes més destacats del qual són:
• Personal afectat: el nombre d’acomiadaments es redueix a deu treballadors, s’acorda la subrogació de sis persones i es desafecta la resta. L’empresa es compromet a contractar, preferencialment, el personal afectat en cas que existeixi en un futur necessitat de noves contractacions.
• L’empresa ha reconegut que l’actual reducció de plantilla ha significat per al conjunt dels treballadors del diari Avui un important motiu de preocupació, i per això s’inclou en l’acord:
– Que el projecte actual del Pla de Negoci no preveu cap mena de reducció de plantilla. Aquest Pla de Negoci s’han compromès a presentar-nos-el durant el període estival.
– Que si l’empresa considera en un futur alguna mesura que afecti els llocs de treball, la comunicarà amb caràcter previ als representants dels treballadors, i la direcció es compromet a intentar resoldre el tema per la via de la negociació i no de la imposició.

• Creació d’un sistema estable i fluid d’interlocució entre empresa i representants dels treballadors, que eviti tensions futures, debati i intenti l’acord en qualsevol mena de problemàtica. A part de l’estabilitat en les qüestions concretes que es pretén donar a aquestes reunions, s’ha acordat debatre-hi tres temes que els treballadors consideren importants:
– Informació i negociació en els casos de cobertura de suplències per baixes de caràcter temporal.
– Compromís de solucionar les discrepàncies existents en els temes relacionats amb el personal que està en règim de col·laboració.
– Presentació del Pla de Negoci.

Els treballadors que fem possible que des de fa més de 25 anys el diari Avui surti cada dia esperem i desitgem que aquest acord impedeixi que torni a sorgir un conflicte en termes tan traumàtics com aquest, tant per al conjunt de la plantilla com per al personal afectat.

Els compromisos s’han de complir
La plantilla de l’Avui ha fet un exercici de responsabilitat a l’acceptar la via de negociació i diàleg proposada pel comitè d’empresa i donar-li suport. I encara que la negociació no ha estat exempta de pressió i tensió (desgraciadament és el que ha prevalgut), els inacceptables plantejaments de l’empresa podien haver provocat una altra mena de pressions amb un final per a les parts del tot imprevisible.

Hauria estat una actitud perfectament comprensible tenint en compte que poques setmanes abans, a dintre i a fora de l’empresa, se’ns assegurava que la fallida controlada es feia per continuar el diari, eliminant l’important passiu i mantenint la totalitat de la plantilla, plantejament que, com es pot comprendre, gaudia de tot el nostre suport.

Una aposta per un futur millor
Els accionistes han adoptat una sèrie de compromisos davant els treballadors del diari Avui, però també davant els seus lectors, que passen per estabilitzar i millorar el diari, realitzar importants inversions, equilibrar l’empresa i donar més estabilitat a la plantilla.

Hem arribat a un acord molt dolorós per a nosaltres, i per això insistim en la importància que la direcció de l’empresa valori l’esforç realitzat i que això es tradueixi en més respecte pel conjunt dels treballadors i els seus representants, i per això és imprescindible mantenir i millorar la informació i el diàleg. Una altra vegada hem d’insistir que fets com aquests no s’han de repetir mai més.

La solidaritat dels treballadors dels mitjans de comunicació
Finalment, volem agrair, en nom dels treballadors de l’Avui, les mostres de solidaritat rebudes de nombroses empreses del sector de mitjans de comunicació, que s’han expressat tant a través de comunicats com en les reunions mantingudes per informar del conflicte. En una situació com aquesta, verificar que comptem amb el suport de la resta d’empreses del sector ens omple de satisfacció.

A tots vosaltres, gràcies per contribuir a fer possible aquest acord.

Barcelona, 5 de maig de 2005