Els qui rebutgin aquesta regulació estaran reconeixent que fins ara els utilitzaven com a mà d’obra barata o gratuïta.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) saluda el projecte d’Estatut que regula les pràctiques dels i les estudiants en les empreses, conegut col·loquialment com a Estatut del Becari, perquè serà l’instrument per acabar amb la utilització fraudulenta dels i les estudiants. L’objectiu de les pràctiques ha de ser sempre la formació de qui les realitzen. Tot i que encara no es coneix el text definitiu de l’acord al qual han arribat el Ministeri de Treball i els sindicats CCOO i UGT, la publicació dels principals apartats del futur Estatut permet afirmar que recull moltes de les propostes que la FeSP ve plantejant des de fa 20 anys per a les empreses del periodisme i la comunicació.

En aquest sector s’utilitza amb molta freqüència als i les estudiants en pràctiques de manera fraudulenta com a mà d’obra gratuïta o microremunerada: substitueixen al personal de vacances, treballen en horari nocturn i dies festius i, en definitiva, fan les mateixes tasques que la plantilla. Aquesta situació repercuteix de manera negativa en el dret constitucional a la informació que té la ciutadania.

La FeSP aplaudeix que a l’Estatut dels i les estudiants en pràctiques:
• s’estableixi que els i les estudiants no han de fer les tasques habituals de plantilla de l’empresa;
• es limiti la seva presència en un màxim del 20% del total de la plantilla, i en horari compatible amb els estudis quan realitzin les pràctiques en període lectiu;
• s’exigeixi un pla de formació i la necessitat de tutors amb dedicació, amb un nombre reduït d’estudiants al seu càrrec;
• gaudeixin dels mateixos serveis que la plantilla, com a restauració, zones de descans o aparcament;
• es garanteixin els drets sobre salut, com assistència mèdica i formació en riscos laborals;
• es compensin les despeses de transport i manutenció, tret que rebin una beca o remuneració que cobreixi aquestes despeses;
• que les empreses cotitzin a la Seguretat Social pels i les estudiants en pràctiques.

La FeSP no comparteix l’afirmació dels rectors de les Universitats quan diuen que les pràctiques són un assumpte «estrictament acadèmic». Aquesta afirmació és una manera de tancar els ulls davant la realitat, en la qual l’habitual és que s’utilitzi als i les estudiants en pràctiques com a treballadors de la plantilla però mal o gens remunerats, sense que les universitats –tret d’alguna excepció– s’hagin negat a enviar estudiants a una empresa fins i tot sabent que no compleix el que s’estableix en els convenis de col·laboració.

Tampoc és acceptable la seva afirmació que garantir aquests drets per als i les estudiants desincentivarà les empreses a l’hora d’oferir llocs de pràctiques, perquè això significaria un reconeixement que fins ara els estaven utilitzant de manera fraudulenta.