Els treballadors de la Televisió Canària (TVC), que presten els seus serveis a través de la Societat Canària de Televisió Regional (Socater), han aconseguit importants millores després del preacord ratificat entre les parts, malgrat haver estat ignorats pels gestors públics de la cadena autonòmica. Els empleats de la Televisió Canària, després de realitzar una de les vagues més llargues duta a terme a tot Espanya en un mitjà de comunicació des de l’arribada de la democràcia, han aconseguit plasmar en el seu nou conveni col·lectiu moltes de les seves reivindicacions. La lluita portada a terme pels professionals de la televisió canària també contribuirà a millorar la qualitat d’aquest servei públic, ja que, per exemple, l’acord suposa la pràctica desaparició, al llarg dels pròxims sis mesos, de l’ocupació precària que existeix actualment a l’empresa. També s’ha garantit que la contractació indefinida i estable al llarg de la vigència del pròxim conveni no sigui inferior al 80% de la plantilla de treballadors.

En matèria de retribucions es millora fins a arribar a augments de la massa salarial del 5,24% aquest any; un 3,34% el 2008; i igual percentatge d’increment el 2009, índexs als quals se sumaran la desviacions que experimenti l’IPC previst cadascun d’aquests anys. La jornada de treball dels treballadors es redueix a 48 hores anuals al llarg dels tres anys de vigència del conveni. A pesar de les importants millores aconseguides, els treballadors de la Televisió Canària continuaran realitzant el mateix treball que els seus companys de les altres televisions autonòmiques però amb condicions molt inferiors. A la pàgina web de la FeSP (fesp.org) i a la de la UPCC (upccanarias.com) es pot ampliar la informació sobre aquest conflicte.