El CAC recorda als ajuntaments amb mitjans de comunicació que han de complir la Llei de comunicació audiovisual. L’organisme regulador ha enviar una carta per recordar-los quina és la normativa en aquest àmbit i les missions que s’han de complir.

Segons una resolució adoptada, el CAC ha enviat als 185 ajuntaments que són titulars d’un servei públic de comunicació audiovisual i a 53 entitats gestores una declaració recordant l’obligatorietat de complir la Llei de comunicació audiovisual (LCA).

En el marc d’aquesta normativa, el CAC assenyala que “el servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local ha de complir amb les missions de servei públic establertes per l’apartat 3 de l’article 26 de la LCA, i les ha d’adaptar als interessos de les comunitats locals respectives”.

Afegeix que aquest procés d’adaptació s’ha de fer mitjançant dos instruments bàsics: el reglament d’organització i funcionament del servei públic i el contracte programa.

A la declaració es recorda que “el reglament adapta en clau local les missions de servei públic, estableix la forma organitzativa de gestió i determina les regles relatives al nomenament dels màxims responsables de la gestió del servei públic”.

Pel que fa al contracte programa, “concreta i desenvolupa les missions definides al reglament esmentat, tot establint els trets generals de la programació, així com esdevenir l’instrument a través del qual es garanteixi un marc de finançament estable a la prestació del servei”.

La declaració del CAC recorda que els directius dels mitjans públics han de ser nomenats amb criteris estrictament professionals: “És rellevant destacar, en aquests moments, la importància d’adoptar les previsions establertes a la LCA per tal de garantir la desgovernamentalització del servei públic de comunicació audiovisual local i dels directius dels mitjans públics, que han d’ésser nomenats amb criteris estrictament professionals per assegurar l’autonomia en la gestió de les seves emissions.”

El CAC va aprovar i enviar aquesta declaració tot just constituir-se les noves corporacions locals

Més recentment, en una trobada amb els representants del món radiofònic local celebrada a Sabadell, la consellera del CAC Elisenda Malaret, va recordar que ja és hora que televisions i ràdios locals compleixin la Llei de la comunicació audiovisual del 2005 i elaborin el contracte programa.