El comitè d’empresa de La Vanguardia Ediciones informa que a les 23.00 h. d’avui ha quedat desconvocada la vaga dels dies 2 i 3 de desembre, per haver-se assolit els següents acords:

1. Les parts iniciaran un procés de negociació sense condicions prèvies per debatre les conseqüències laborals del projecte de nou centre d’impressió presentat por l’empresa. Així mateix, caldrà contemplar les conseqüències laborals de tot el personal ubicat al centre de Poblenou. Les parts sol·liciten a l’Autoritat Laboral la tutela d’aquest procés de negociació.

2. Es predeterminarà un calendari de reunions exhaustiu que possibiliti la discussió de totes les qüestions que preocupen les parts. La primera reunió ha quedat fixada per al pròxim dia 7 de desembre.

3. L’empresa es compromet a dedicar la primera part del procés de negociació a exposar i detallar totes les característiques del projecte i a justificar-ne la seva necessitat.

4. Com a resultat d’aquest procés de negociació s’obtindran les garanties següents:

4.1. Que La Vanguardia no es descapitalitzarà.

4.2. Ha de contemplar-se que com a conseqüència del projecte de nova empresa d’impressió, el personal afectat pugui:

a) Seguir pertanyent a La Vanguardia Ediciones,

b) O bé, de no ser així, garantint-los prèviament els seus drets individuals i col·lectius.
En els dos supòsits la concreció haurà de ser assumible i acceptada per les dues parts abans del pròxim dia 14 de desembre, sense perjudici del calendari previst al punt 2.

El comitè d’empresa vol agrair totes les mostres de adhesió i solidaritat rebudes durant la negociació. Així mateix us indiquem que la vaga dels dies 16 i 17 de desembre no ha sigut desconvocada fins a garantir el bon desenvolupament de les pròximes reunions, en les quals ha de quedar definit el projecte de la nova planta d’impressió del diari La Vanguardia.

Barcelona, 2 de desembre del 2005