Finalment ho han fet: Després de mesos d’amagar unes negociacions que traeixen l’esperit i la lletra de la Llei de la CCMA (*), de votar al Parlament mocions i resolucions comprometent-se a reformar la llei de la Corporació per tornar al consens que afavoreix la independència i la professionalitat dels directius i els gestors. Després d’aprovar per unanimitat i tramitar de nou a la Mesa del Parlament el dictamen de la ponència conjunta de juliol del 2017 (**). I després d’una resolució de fa dos mesos aprovada per majoria –amb l’abstenció dels dos partits del govern– en la mateixa línia, en el sentit d’aplicar els criteris de la reforma a la renovació del Consell: Quatre grups parlamentaris han consumat aquesta nova estafa a la ciutadania i als treballadors de la Corporació.

I ho han fet els dos grups del Govern amb la complicitat de dos dels partits més crítics amb la gestió, la programació i la informació de TV3 i Catalunya Ràdio, que les darreres setmanes també han evitat admetre que entraven en aquesta maniobra que només busca mantenir el control governamental dels mitjans de la CCMA. Un control que es manté des del 2012 amb la contrareforma impulsada per CiU i el PP, i ara amb el suport de dos grups que traeixen els seus compromisos i que contribueixen a la consolidació d’una radiotelevisió al servei del Govern.

Perquè no només es tracta del pacte pel repartiment de llocs al Consell de Govern, on per força calia comptar amb la col·laboració d’altres grups, sinó de que aquest comportarà la distribució privada i en cremallera, entre JxCat i ERC, dels principals càrrecs de la Corporació: directors de la tele i la ràdio i caps d’informatius respectius, tots en mans de professionals de confiança del Govern.

Esperem que els grups que han perpetrat aquest acord no intoxiquin l’opinió pública dient que això tirarà endavant amb majoria qualificada al Parlament, i a proposta de tres grups. La proposta de reforma de les lleis audiovisuals (**), que incloïa la de la CCMA, i que hipòcritament van firmar també fa ben poc els grups que han apadrinat aquest bunyol, posava més requeriments, per assegurar la competència, la professionalitat i la independència dels gestors de la Corporació.

Per tot plegat hem d’expressar un altre cop la nostra decepció davant dels incompliments de diversos grups parlamentaris, especialment dels qui en èpoques passades s’havien compromès amb models de gestió democràtica, no governamental i no partidista, de la radiotelevisió pública que hauria de ser de tots.

Sant Joan Despí, 5 de desembre de 2018

(*) «Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats» (Llei CCMA 2012)

(**) «Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3.
3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser superior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària que correspongui.

5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els membres que l’integren”. (Proposició de reforma de les lleis audiovisuals)