El Sindicat de Periodistes de Catalunya, en ocasió del seu VI Congrés, ha fet una enquesta a l’afiliació demanant la seva opinió sobre diferents qüestions. D’acord amb les respostes rebudes, la precarietat laboral és –per a més del 70% dels que han contestat– el problema més greu que pateixen els professionals de la informació. Aquesta es presenta en forma de precarietat generalitzada o bé s’especifiquen els salaris baixos, la manca de feina, la congelació salarial, la pèrdua de col·laboracions en premsa o el descens del preu que se’n paga, la temporalitat i la inseguretat laboral, o la publicació dels treballs en altres mitjans del grup sense cobrar-los. També s’especifiquen aspectes com el desprestigi de la professió, la banalització de continguts i el poc rigor informatiu, el menyspreu dels caps, l’autocensura, les dificultats per a la conciliació de la vida laboral i familiar, o l’edat.

En relació a la pregunta sobre si la crisi a les empreses de comunicació és resultat només de la situació econòmica global i del descens de la publicitat o bé també hi ha causes pròpies del sector, gairebé la meitat de les respostes consideren que hi hagut mala gestió als mitjans. També s’al·ludeix la manca de sensibilització periodística de qui dirigeix les empreses i l’aprofitament de la crisi per part d’alguns mitjans per fer reajustaments de plantilla. Altres ítems que se citen són els canvis en el sector degut als avenços tecnològics destacant que aquests sovint són ignorats tant per les empreses com pels periodistes, i la creació de facultats de comunicació que la societat no demanava. També hi ha respostes que admeten que l’única causa és la davallada publicitària tot i que, en aquest cas, alguns enquestats asseguren que «de mala gestió, n’hi ha hagut sempre».

Finalment, l’enquesta incloïa un apartat en el qual es demanava a l’afiliació que valorés diverses qüestions, puntuant de l’1 al 5 el seu interès, sent l’1 per a la mínima i el 5 per a la màxima. Així, la regulació de la professió i del dret a la informació de la ciutadania a través de l’Estatut del Periodista Professional ha merescut una nota del 4,3; la regulació laboral dels periodistes a la peça a través de la Llei de Drets Laborals dels periodistes, un 4,6, la nota màxima entre tots els temes plantejats. El reconeixement dels drets d’autoria dels periodistes, un 4,2; la regulació de les pràctiques dels estudiants als mitjans de comunicació, un 3,75; la conciliació de la vida familiar i laboral, un 3,6; la negociació col·lectiva a l’empresa, un 3,8; la negociació col·lectiva de sector, un 4,0; i la comunicació com a fenomen social i no com a negoci, un 3,9. En aquest enllaç es pot consultar el resum íntegre de l’enquesta.