Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern
V.8. Mitjans de comunicació públics

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de refermar el compromís amb un model de mitjans de comunicació públics en llengua catalana, garant de la pluralitat i la innovació i impulsor de produccions i empreses del sector audiovisual català, i d’assegurar els ingressos per mitjà del finançament mixt i suficient a la ràdio i la televisió públiques i facilitar la reciprocitat de les emissions de TV3 i Canal 9 al País Valencià i Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya creu imprescindible de reforçar i enfortir el paper dels mitjans públics de comunicació englobats dins la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal de garantir una informació acurada, completa, plural i veraç als ciutadans, atenent totes les franges d’edat i els diferents àmbits socials i territorials, d’acord amb els paràmetres fixats en el Mandat marc del sistema públic audiovisual català, aprovat pel Parlament l’11 de febrer de 2010.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2012

Una vegada més, l’SPC recorda als diputats catalans el compromís del Parlament de Catalunya per mantenir uns mitjans de comunicació públics forts, com a eina de cohesió social, cultural i lingüística, imprescindible per al l’enfortiment democràtic de la societat catalana.

D’acord amb això, i amb el caràcter públic i plural que ha de distingir els mitjans de la CCMA, apel•lem al Parlament de Catalunya a reprendre el futur d’aquests mitjans com un afer de país, de forma consensuada i sostraient-los de la batalla política partidista, que merma la qualitat democràtica d’uns mitjans que són de tots, i no d’una part de la societat ni de la seva representació política.

Per això reclamem de nou la derogació de la contrareforma de la llei de la CCMA aprovada pel PP i CiU, que ha degradat el pluralisme en els seus òrgans de gestió, i ha afectat la programació i els continguts informatius i els criteris professionals. Una contrareforma que ara deixa en mans d’un Consell de Govern de caràcter progovernamental el futur dels mitjans, amenaçats d’una retallada en el pressupost i potser en la plantilla, que impediria el manteniment del servei públic que s’ofereix actualment en un context audiovisual de forta competència i amb una presència minoritària del català.

Les pròximes setmanes seran crucials per al destí de la Corporació, i reclamem que no es prenguin decisions des del Govern com si fos un departament més de la Generalitat, sinó que es retorni al camí del consens i de la independència de la CCMA a l’hora de decidir les mesures per assegurar la seva viabilitat, mantenint el model aprovat pel Parlament i la plantilla necessària per la missió de servei públic que aquest li encomana, consignada en el Mandat marc per al sector audiovisual i que hauria de plasmar-se en el Contracte programa obligat per llei i que mai acaba de materialitzar-se. Mandat marc que és el que ha de garantir l’estabilitat financera, laboral i de continguts que la CCMA necessita per mantenir el model d’èxit aconseguit fins ara.

Barcelona, 2 de gener de 2013