El recent I Congrés de Periodistes d’Andalusia ha posat de manifest l’existència d’una situació difícilment tolerable avui en l’exercici de la professió. Les situacions d’abús laboral, d’excés d’hores de treball, de contractes en precari, de sous de misèria, fins i tot, d’absència total de sous, d’explotació encoberta en fórmules legals són avui molt més freqüents que fa uns anys. Fins i tot tenen lloc amb un desvergonyiment cada cop més gran en aquesta professió que en la resta, que són la immensa majoria. Es tracta, a més, de situacions a les quals les administracions no semblen disposades a posar fi i que, fins i tot, a vegades mantenen a base de degenerar o incomplir situacions llargament establertes.
Hi ha diversos motius que fan que l’oposició dels treballadors de la informació a aquests abusos no sigui tan contundent com caldria i fins i tot que el nivell de sindicalització als mitjans de comunicació sigui molt escàs. Desenvolupar una tasca com la de facilitar informació als ciutadans sembla que comporta un impediment perquè en aquesta professió s’exerceixi un sindicalisme al nivell de les necessitats existents.
D’aquí que sigui necessari crear un instrument que aglutini a la majoria dels qui intervenen directament en l’elaboració dels continguts informatius en les seves molt diverses facetes i des dels diferents mitjans, empreses i altres òrgans de comunicació que existeixen avui dia. Aquest instrument ha d’estar obert als professionals desocupats, com també a les diverses formes d’exercici de la professió, ha de ser democràtic, plural, professional, de classe, progressista i independent de qualsevol altra organització, però amb relació de caràcter especial amb les que tenen la seva raó de ser en l’exercici de la professió periodística.
El caràcter dels problemes més greus a què fa front l’exercici d’informar fa aconsellable que aquest instrument sigui un sindicat que tingui com a objectiu principal la dignificació de les condicions de treball de la professió. Aquest sindicat creiem que ha de ser d’àmbit territorial andalús però amb una clara vocació de federar-se en una organització que comprengui tot l’Estat espanyol, ja que així ho aconsellen tant la dimensió assolida per les empreses periodístiques que hi ha avui a Andalusia com la identitat dels problemes detectats.
A conseqüència de tot això, la comissió gestora sorgida del I Congrés de Periodistes d’Andalusia, reunida en assemblea amb tots els professionals de la informació que ho han estimat convenient i amb representants de les associacions de la premsa i de la federació que les agrupa a Andalusia, acorda obrir el procés de constitució del Sindicat de Periodistes d’Andalusia al qual crida a adherir-se a tots els qui participen directament en l’elaboració dels continguts informatius de la nostra terra.