L’SPC fa arribar al CAC i a l’Administració un document per valorar la idoneïtat en matèria de condicions laborals per resoldre el concurs per a l’adjudicació de freqüències de TDT.

Davant el procés d’implantació de la televisió digital, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) considera que les administracions haurien de tenir en compte diversos criteris a l’hora de donar llicències o aprovar la posada en marxa de diversos projectes. Actualment s’ha iniciat el desenvolupament de la TDT local de titularitat privada i és previst que en els pròxims mesos es vagi fent en d’altres àmbits del sector.

El plec de condicions que s’ha fet públic en el procés de concessió de llicències de TDT privada de caràcter local inclou alguns aspectes sobre l’estratègia laboral de les empreses, així com la valoració que se’n farà a l’hora d’analitzar les diferents ofertes. L’SPC considera que algunes prescripcions que es fan són relativament ambigües i -sense que s’estigui plantejant un canvi de la normativa un cop endegat el procés- vol suggerir alguns criteris per tal de fer una valoració òptima de les diferents candidatures. No obstant, el Sindicat creu que aquests principis haurien ja de ser norma en d’altres concursos que es puguin convocar en el futur. Així, l’SPC creu que, com a metodologia de treball, caldria tenir en compte els següents criteris:

1.- Les empreses de televisió digital terrestre no podran tenir personal sense la contractació laboral adequada a la seva tasca i dedicació real en l’elaboració dels continguts del mitjà.

2.- La subcontractació d’activitats a tercers no podrà superar el 50% de la programació ni suposar condicions laborals inferiors per a aquelles persones que les desenvolupin. En qualsevol cas, s’haurà de tenir com a referència normativa la llei vigent en matèria de subcontractació que deriva a l’empresa subcontractadora qualsevol incompliment de l’empresa subcontractada.

3.- Caldrà valorar els compromisos d’impulsar en un període raonable de temps la negociació d’un conveni col·lectiu i d’un estatut de redacció.

4.- Caldrà valorar els compromisos sobre la limitació a la presència d’estudiants en pràctiques en la plantilla de treballadors de manera que no suposin un percentatge superior al 10% del global, que les pràctiques no es facin en període no lectiu i que es plantegin realment com a pràctiques d’estudis i no com a ocupació de llocs de treball estructurals.