El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha defensat avui en un acte electoral organitzat per ICV-EUiA l’Estatut de Catalunya en allò que es refereix al dret de la informació de la ciutadania. El president de l’SPC, Dardo Gómez, ha dit que en relació a aquesta qüestió “aquest Estatut es mereix un ‘sí'”. A l’article 52 del text que es sotmet a consulta diumenge vinent es mandata als poders públics a desenvolupar una política per la qual els mitjans de comunicació estiguin basats en el pluralisme i la veracitat. En concret, el citat article diu:
Article 52. Mitjans de comunicació social.
1.- Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós. En el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública la informació també ha d’ésser neutral.
2.- Els poders públics han de promoure les condicions per a garantir l’accés sense discriminacions als serveis audiovisuals en l’àmbit de Catalunya”.

La referència als mitjans de comunicació no sortia en els primers esborranys redactats de l’Estatut, tot i les propostes fetes des del Sindicat en aquesta línia. La insistència de l’SPC i la sensibilitat mostrada per algunes formacions polítiques catalanes ha facilitat que, finalment, l’Estatut inclogui aquesta qüestió com una de les novetats respecte el text estatutari vigent fins ara.

La presència de l’SPC en aquest acte responia a la invitació feta pels responsables de l’organització convocant a una trobada amb membres del món sindical amb l’objectiu de donar, des d’aquest àmbit social, el suport al nou Estatut de Catalunya. El Sindicat hi ha participat conjuntament amb els màxims responsables de CCOO, UGT i USOC que han centrat les seves intervencions en els aspectes socials del nou text. L’SPC, com li correspon com a sindicat professional del sector de la comunicació, ha destacat els avenços en allò que es refereix al dret a la informació de la ciutadania.