Durant el període final de redacció de l’esborrany definitiu de nou Estatut de Catalunya, el Sindicat ha mantingut contactes amb diferents representants polítics i institucionals per fer-los arribar la preocupació pel fet que els textos que fins ara s’havien conegut tractaven de manera insuficient, a criteri de l’SPC, els aspectes relacionats amb el dret a la informació de la ciutadania. Quan es van conèixer els primers redactats, el Sindicat ja va fer públic un comunicat -que es pot consultar a la pàgina web- en el qual es criticava aquesta situació i es demanava que en el procés final s’incorporessin algunes referències explícites a aquest dret.

Les propostes de l’SPC parteixen del fet de considerar el dret a la informació de la ciutadania un dels drets fonamentals en qualsevol societat democràtica i que, per tant, cal preveure mecanismes per administrar i garantir que es compleixi. De la mateixa manera que es fan constar quines són les competències i amb quins criteris es gestionaran qüestions bàsiques, també en una societat democràtica, com ara la sanitat, l’educació o la justícia, el Sindicat reclama el mateix pel que fa al dret a la informació. Sobretot en un moment en què el Congrés de Diputats està tramitant l’Estatut del Periodista Professional, que ha d’establir un Consell de la Informació per garantir el compliment de la nova llei, ens que hauria de tenir les seves concrecions a nivell autonòmic. Per tant, els contactes que ha mantingut l’SPC amb les institucions intenten sensibilitzar-les davant aquesta qüestió i, en algun cas, presentar propostes que hagin de tenir present els redactors del text estatutari. Cal dir també que, en general, el Sindicat ha trobat bona predisposició en els seus interlocutors per incorporar aquests criteris en el redactat final.