El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) adverteix sobre les pretensions il·legals de les empreses i recorda que la nova Llei de propietat intel·lectual (LPI) reconeix com a autors només els periodistes i que, per tant, són els únics amb dret a percebre la corresponent «remuneració equitativa» de què parla la llei de forma irrenunciable. El 28 de juliol passat va entrar en vigor la nova LPI, que, entre altres considerants, modifica la regulació jurídica dels drets d’autoria dels periodistes en relació a la percepció d’una retribució equitativa per a les recopilacions que poguessin fer terceres persones dels seus treballs. En concret, el segon paràgraf de l’article 32 d’aquesta Llei diu: «Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tindran la consideració de cites. No obstant això, quan es realitzin recopilacions d’articles periodístics que consisteixin bàsicament en la seva mera reproducció i aquesta activitat es realitzi amb finalitats comercials, l’autor que no s’hi hagi oposat expressament tindrà dret a percebre una remuneració equitativa. En cas d’oposició expressa de l’autor, aquesta activitat no s’entendrà emparada per aquest límit».

Hem sabut que davant aquesta modificació de la llei diversos mitjans s’adrecen a empreses de recopilació com a legitimats a cobrar per una autoria que no els correspon i, d’altra banda, fan propostes de cessió de drets als seus treballadors, sense cap fonament jurídic. Aquesta obligació de retribució equitativa afecta totes les empreses dedicades a recopilar informació publicada o emesa en qualsevol suport per distribuir-la entre els seus clients. La llei assenyala expressament que es tracta d’una remuneració equitativa, i això significa que solament pot ser percebuda a través d’un organisme de recaptació i gestió d’aquests imports, al qual, en aquest cas, els periodistes haurien d’associar-se en el moment en què es constitueixi.

Els autors són els periodistes, no les empreses
Aquestes empreses de recopilació d’informació publicada ja s’han adreçat a les organitzacions de periodistes, entre les quals amb l’SPC i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), per iniciar les passes necessàries per complir amb la nova llei a través de l’organisme de gestió que s’ha de crear. Aquest procés ja ha estat endegat. Segons expressa clarament la Llei, i interpreten els departaments legals de les diferents organitzacions de periodistes i de les empreses de recopilació, els únics que poden considerar-se autors d’aquests articles són els periodistes i de cap manera les empreses per a les quals treballen, sigui quina sigui la seva forma de contractació.

Com que es tracta d’una remuneració equitativa, no és possible ni comercialitzar-la ni cedir-la a cap empresa. L’autor només pot autoritzar la seva gestió a l’organisme gestor al qual ha d’associar-se per percebre-la, i ha de fer-ho. Per tant, cap empresa no pot sol·licitar als seus treballadors la cessió d’un dret que no poden cedir (és irrenunciable), ni elles percebre, perquè mai no els poden pertocar. La percepció de la remuneració equitativa no té a veure en absolut amb la negociació de cessió dels drets de reproducció per a més d’una vegada, o d’explotació de textos, imatges o dissenys en altres mitjans del mateix grup o en aliens, que s’han de continuar negociant com s’ha fet fins ara.

Davant aquesta realitat, les propostes que poden estar fent les empreses solament tenen com a objectiu confondre els seus treballadors i induir-los a negociar a la baixa aquells altres drets que sí que són negociables i que no es poden veure minvats a causa de la nova llei. Des de l’SPC i des de la FeSP s’ha advertit els comitès d’empresa, delegats i treballadors en general que no iniciïn cap tipus de negociació sobre drets de reproducció o de comercialització dels seus drets sense tenir en compte totes aquestes consideracions.