El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació s’ha adreçat al Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per presentar sengles queixes contra l’emissió per part de Televisió de Catalunya d’espots publicitaris protagonitzats per coneguts professionals de la informació de la cadena, que són cares visibles i conegudes d’aquesta, i que apareixen en programes informatius i de gran audiència, inclòs en un cas al Telenotícies.

Com se sap, el CIC és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi Deontològic de la professió periodística catalana, que en el seu punt 7 diu: No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s’ha de simultaniejar l’exercici de l’activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions públiques i les assessories d’imatge, ja sigui en l’àmbit de les institucions o organismes públics, com en entitats privades.(….).

El sindicat, com molts professionals de la cadena, s’ha sorprés que la direcció hagi autoritzat aquestes dues activitats incompatibles, que al nostre entendre vulneren també el Llibre d’Estil de la CCMA, que en el seu punt 1.1.3.3.2. Incompatibilitats afirma: Els interessos personals dels professionals de la CCMA no interfereixen en la seva tasca de servei públic.
El personal de la CCMA no pot dur a terme altres activitats en el sector públic o privat sense autorització prèvia, tal com estableix la normativa vigent.
Els professionals que treballen per a la CCMA en l’elaboració i presentació de continguts estrictament informatius no poden fer publicitat ni participar en promocions comercials, independentment del règim contractual que els vinculi amb l’empresa, si la seva projecció pública s’associa al mitjà on treballen. La participació en espais publicitaris del personal de la CCMA no vinculat als continguts informatius no ha d’afectar ni la imatge ni els interessos de la CCMA. En qualsevol cas, requereix l’autorització expressa de la direcció del seu mitjà. (…)
La CCMA es dota dels mecanismes necessaris per decidir en els casos de possible incompatibilitat, un cop escoltades les direccions de les empreses i, si s’escau, els consells professionals
.

Considerem que no és presentable el concepte d’«estrictament informatiu», que pretén segregar la pràctica periodística entre els serveis informatius i una programació també informativa, com és el cas dels programes que condueixen i/o dirigeixen els professionals afectats.

Afegim que en el punt 2.1.1.2.6. Conflictes d’interessos dels periodistes, el Llibre d’Estil diu: Per mantenir els principis de rigor, independència i imparcialitat en els nostres continguts, és primordial que els interessos personals de tots els professionals dels programes i serveis de la CCMA no interfereixin en la seva activitat laboral ni perjudiquin la imatge dels mitjans públics de comunicació. Evitem que els interessos familiars, comercials, econòmics o financers dels periodistes i de tots els professionals relacionats amb l’elaboració de continguts posin en dubte la credibilitat i la imparcialitat dels nostres mitjans.

Per tot això, des de l’SPC reclamem que Televisió de Catalunya deixi d’emetre i de difondre aquests espots publicitaris protagonitzats per periodistes de TVC que, efectivament, afecten la imatge i els interessos de la CCMA i posen en dubte la credibilitat i la imparcialitat dels seus mitjans.

Esperem també que la direcció de TVC i de la CCMA actuïn amb diligència i no repeteixi un error semblant, que afegeix la permeabilitat davant d’interessos econòmics aliens a les mostres de parcialitat política i ideològica, fruit del control governamental directe que encara pateix la Corporació.

Igualment, i davant la claredat i gravetat dels fets, esperem una resolució ràpida de la denúncia per part del CIC i del CAC.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016