La Conselleria d’Ocupació de la Junta d’Andalusia ha donat a conèixer l’informe de la campanya de seguiment de contractació temporal mitjançant inspeccions de treball que tenien com a objectiu la detecció d’irregularitats relatives a la falta d’inscripció i d’alta de treballadors en el sistema de seguretat social, diferències de cotització en relació amb el conveni col·lectiu aplicable, i falsos becaris, autònoms o col·laboradors. Del total de 145 inspeccions realitzades, unes 35 havien cessat la seva activitat, no van ser localitzades en el seu domicili social o presentaven duplicitat de nom social, amb la qual cosa la xifra d’empreses inspeccionades ha estat 110.

De l’informe es desprèn que de 110 empreses, 61 presenten irregularitats. És a dir, que entre el 50% i el 60% de les televisions locals visitades presentaven irregularitats en matèria de precarietat laboral. Segons els càlculs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), el deute de les empreses per falta d’alta a la Seguretat Social dels seus treballadors podria arribar als 20.000 euros. Així mateix, l’import global del deute a la SS per pagar els seus treballadors per sota del conveni col·lectiu del sector fàcilment podria arribar als 250.000 euros. Aquesta xifra es refereix al deute que tenen les empreses amb la SS, però a aquestes dades caldria sumar el deute que mantenen amb els seus treballadors, per haver-los pagat un salari inferior al que els correspon. Nous càlculs de la ITSS fixen aquest deute en mig milió d’euros.

Per realitzar les inspeccions, la ITSS ha aplicat el Conveni Col·lectiu de Productores Audiovisuals d’àmbit andalús. En absència d’alguna altra norma laboral, aquest conveni s’aplica en sentències del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia i en informes elaborats per la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius del Ministeri de Treball i Assumptes Socials i el Sistema Extrajudicial de Resolució de Conflictes Laborals d’Andalusia (SERCLA). Realitzades les inspeccions, l’Associació de Televisions Locals d’Andalusia (ACUTEL) s’ha posat en contacte amb la conselleria d’Ocupació, manifestant la seva voluntat de negociar un conveni col·lectiu de les televisions locals andaluses.