La Comissió Nacional de la Competència ha donat la raó a dues empreses de press clipping, Documentación de Medios i Rodalca/RGR, davant les accions de l’Associació d’Editors de Premsa d’Espanya (AEDE) i l’AFEC, associació que agrupa a algunes empreses de press clipping, per entendre que aquestes dues associacions han arribat a acords per a actuar en contra de les normes de llibertat empresarial, restringint la lliure competència en el mercat nacional.

També la Comissió Nacional de la Competència ha decidit incoar expedient sancionador a AEDE i AFEC i les empreses que la integren (Acceso Group, Análisis y Seguimiento de Medios Andaluces, Biberdi Consultores, Edifinsa Editora Publicaciones Económicas, Spy Press, Press Cutting Service i TNS Sofres, entre altres) per conductes contràries a l’article 1 de la Llei de Competència.

L’autoritat de la competència considera que s’han aportat indicis racionals suficients que apunten que ambdues organitzacions han arribat a acords per perjudicar a altres empreses de clipping en la gestió dels drets de propietat intel•lectual derivats de l’article 32.1 de la LPI.

La resolució és conseqüència de la denúncia presentada el febrer de 2007 per les empreses de press clipping Documentación de Medios i Rodalca.

Aquestes dues empreses formen part de les empreses del sector adherides a l’Associació Empreses de Seguiment d’Informació i Publicitat (AESIP) que consideren que són els periodistes i no les empreses de premsa els que tenen dret a rebre la remuneració compensatòria que fixa la LPI. Ja que entenen que la llei fa referència als periodistes quan parla d’autors.