Expedients de Regulació d’Ocupació : Abans calia acreditar les causes. Amb la reforma, l’empresa només haurà de manifestar una possible situació econòmica negativa, encara que sigui momentània. Tampoc no té cap necessitat d’elaborar un pla de viabilitat per a la conservació de l’ocupació. Això significa que es podrà acomiadar de forma objectiva de manera gairebé discrecional, i no perquè en aquell moment sigui necessari, sinó per previsions de futur. També afecta notablement a les causes tècniques, organitzatives o de producció, ja que les separa de l’empresa i de l’ocupació.

Acomiadaments objectius: abans l’incompliment dels requisits formals de l’acomiadament objectiu (és a dir, comunicació per escrit al treballador en el qual consti la causa, i posar a la seva disposició la indemnització de 20 dies per any treballat), suposava la declaració de nul·litat de l’acomiadament. Ara amb el canvi es considerarà improcedent i no nul, cosa que comporta donar facilitats a les empreses per acomiadar de manera objectiva amb 20 dies d’indemnització, ja que saben que, com a molt, l’acomiadament es declararà improcedent en lloc de nul si s’incompleixen els requisits formals.

Modificació substancial de les condiciones de treball: afecta de ple a la Negociació Col·lectiva. Abans només quedaven incloses les modificacions de la jornada i de l’horari. Ara s’inclou la distribució del temps de treball, cosa que a la pràctica deixa sense efecte les dues anteriors, ja que permet la distribució del treball de forma unilateral i redueix els terminis de negociació de manera substancial: abans era no inferior a 15 dies, i ara quedarà limitat a un màxim de 15 dies improrrogables.

Clàusules de despenjament salarial: abans per poder aplicar-les s’havien de donar les condiciones reflectides al Conveni Col·lectiu. Ara, encara que hi siguin, no cal si hi ha acord amb els representants del Comitè d’empresa. En cas de desacord, es recorrerà a la mediació de la Comissió Paritària o a la possibilitat d’un arbitratge que podria ser vinculant. A partir d’ara tots els convenis hauran d’incloure els procediments per resoldre les discrepàncies sobre la no aplicació del règim salarial legal.

La reforma laboral:
– permet l’acomiadament més barat i gairebé discrecional dels treballadors,
– minva greument la indemnització als treballadors per improcedència en els nous contractes de foment de l’ocupació, de 45 a 33 dies per any treballat i amb la reducció del límit de 42 a 24 mensualitats.
– limita els contractes temporals amb contractes fixos amb condicions molt precàries i amb menys drets socials.

A més, el govern central:
– ha congelat les pensions i ha retallat els drets socials i salarials.
– i anuncia l’ampliació de l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys i la retallada de la quantia de les pensions amb l’ampliació de la base de càlcul de 15 a 20 anys.

El sector dels mitjans de comunicació ha patit nombrosos ERO, els efectes dels quals s’han pogut mitigar en alguns casos.

Amb aquesta reforma laboral els treballadors tindrem menys defenses legals i les empreses les mans més lliures per reduir plantilles.

Els acomiadaments massius han provocat un deteriorament de la qualitat de la informació, que repercuteix en la qualitat de la democràcia.

Per tot això, contra les retallades dels drets laborals i socials, convoquem al sector a la vaga general del 29 de setembre