El jutjat del social número 7 de Granada ha reconegut la relació laboral d’un col·laborador del diari Ideal, a l’haver declarat acomiadament improcedent. Es tracta d’una sentència que estableix un precedent important, a l’obligar l’empresa, Corporación de Medios de Andalucía, S.A., a indemnitzar-lo o a readmetre’l amb igualtat de condicions que la resta de la plantilla. La resolució judicial afirma que la situación del col·laborador, que treballava de fotògraf, no era d’arrendament de serveis sinó un vincle laboral, perquè hi havia una relació de dependència, en realitzar la seva activitat productiva dins de l’àmbit d’organització de l’empresa.

El demandant, que va treballar per al rotatiu granadí en succesius períodes des de juliol de 2000 fins al maig de 2003, unes vegades amb contracte d’interinitat i d’altres com a col·laborador sense contracte, va presentar una demanda per acomiadament el mes de juny passat, un cop l’editora de l’Ideal va prescindir dels seus serveis.

La sentència entra en el fons de la qüestió de la figura del col·laborador, i estableix que la situació del fotògraf demandant era “incompatible amb la del treballador autònom”, ja que “la seva feina era supervisada pel seu cap immediat (…), que era qui decidia quines fotos es publicaven i quines altres no, per a la qual cosa, directament i sense necessitar el consentiment de l’actor, els resultats fotogràfics passaven a l’empresa”. Assenyala també la resolució judicial que era l’empresa la que li indicava la nit anterior el dia, lloc, hora i acte que hauria de cobrir, “sense que l’actor tingués autonomia per decidir el contrari”. Per aquestes coses, el jutge estima que no hi ha “prestació de serveis d’un col·laborador”, com entenia l’empresa, sinó “una relació laboral”.

La resolució judicial considera que els contractes de caràcter temporal per interinitat que el redactor gràfic va firmar no tenen cap valor, així com les liquidacions firmades, ja que havia adquirit amb anterioritat la condició de treballador de plantilla, a l’haver treballat sense contracte, en situació de frau de llei. Les firmes -diu la sentència- dels contractes de caràcter temporal per interinitat, “suposaven una renúncia a un dret ja adquirit, cosa expressament prohibida per l’article 3.5 de l’Estatut dels Treballadors, per la qual cosa era de caire fraudulent, al posar fi a una relació laboral de caràcter indefinit ja iniciada”.

En conseqüència, la sentència estima la reclamació plantejada per la part demandant, declara acomiadament improcedent, i obliga Corporación de Medios de Andalucia.S.A, a indemnitzar el treballador amb 23.146 euros i a pagar-li els salaris de tramitació des de la data de l’acomiadament, -maig de 2003-, fins a la notificació de la sentència, 10 de desembre de 2003.

La resolució judicial reconeix també al treballador la mateixa categoria laboral i drets, -pagues extres, antiguitat i plus de lliure disposició-, que el conveni col·lectiu estableix per al conjunt de la plantilla.