Els treballadors de premsa diària sense conveni d’empresa propi ja tenen un marc legal que recull els seus drets. Són uns 3.000 els treballadors emparats pel Conveni Estatal de Premsa Diària signat per CCOO, UGT i la FeSP. En les negociacions, que s’han prolongat durant més de dos anys, la Aede s’ha negat rotundament a regular per conveni la situació dels col·laboradors i periodistes a la peça, que pateixen una total indefensió laboral i el pes dels quals és cada vegada més gran en els mitjans de comunicació.

Davant aquest entossudiment de la patronal, els tres sindicats signants, a proposta de la FeSP, han subscrit una declaració de part en què es comprometen a crear “amb la màxima urgència” una comissió perquè estudiï la situació d’aquests periodistes, a la qual convocaran representants dels àmbits polític, socioeconòmic, periodístic i a la mateixa Aede.

Els sindicats que van negociar i signar el conveni han emès el següent comunicat:
“Les representacions de FSC-CCOO, FES-UGT i FeSP han signat avui amb la patronal del sector, AEDE, el quart Conveni Col•lectiu estatal de Premsa Diària. L’acord arriba quatre dies abans de la data en què perdran definitivament la vigència tots els convenis denunciats i en negociació. Amb aquesta signatura es manté fora de perill l’existència del conveni.

L’acord signat avui estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i dóna cobertura a les plantilles de tots els diaris sense conveni propi, tant als impresos en paper com als digitals. La situació del sector, en què la conjuntura econòmica ha provocat descensos importants de publicitat, i per tant d’ingressos, i en el qual s’han produït ajustos de plantilla i reduccions salarials, ha conduït a la signatura d’un acord amb congelació salarial fins al 2015.

El manteniment de les taules salarials comporta un fort sacrifici per a les plantilles, que la representació sindical ha acceptat com a única fórmula possible per mantenir la regulació del sector i salvar així altres avantatges per sobre del mínim establert en l’Estatut dels Treballadors. La jornada serà a partir d’ara de set hores i mitja diàries, en còmput anual. El compliment de les condicions de jornada i horari per part de les empreses serà controlat per les representacions dels treballadors en les empreses, que disposaran de nous instruments de verificació i control de les jornades de treball efectivament realitzades.

El conveni també inclou noves garanties quant a la realització d’hores complementàries per part de treballadors i treballadores a temps parcial, introdueix millores quant a la durada temporal i condicions salarials de contractes en pràctiques i per a la formació, i introdueix garanties per a la participació , i introdueix garanties per a la participació i el control sindical davant propostes de reducció salarial o d’expedients de regulació d’ocupació.

Per FSC-CCOO, FES-UGT i FeSP, el nou conveni col•lectiu és un acord de transició, determinat i marcat per l’actual conjuntura, i ha de ser la baula que porti al sector de premsa diària a un nou model, salvant tant la conjuntura econòmica actual com la crisi del negoci tradicional, que ha de garantir una informació independent, veraç i de qualitat, donant prioritat a l’estabilitat de les plantilles amb ocupació de qualitat, tant en les condicions laborals i professionals com en les salarials.”