Associacions, sindicats i col•legis de periodistes reclamen al Govern central que la nova Llei de Propietat Intel•lectual reconegui i reguli adequadament els drets d’autoria dels professionals de la informació.

Associacions, sindicats i col•legis de periodistes han acordat crear la Plataforma pels Drets d’Autor dels Periodistes que s’ha presentat el 4 de juliol i ha donat a conèixer el següent document.

La Federació d’Associacions de Periodistes (FAPE), el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) i els Col•legis de Periodistes d’Andalusia i Múrcia han acordat crear una plataforma comuna de defensa dels drets d’autor dels periodistes.

Aquestes organitzacions consideren que l’avantprojecte de reforma de la Llei de Propietat Intel•lectual (LPI) que el Govern central enviarà pròximament al Parlament no reconeix ni regula adequadament els drets d’autor dels periodistes.

Les organitzacions abans esmentades han enviat a José Ignacio Wert, ministre d’Educació, Cultura i Esport, responsable d’aquesta reforma, les seves propostes sobre la LPI.

També hem mantingut reunions amb els portaveus de diversos grups parlamentaris, als quals hem sol•licitat que la nova LPI reconegui els drets d’autoria dels periodistes i la seva corresponent remuneració. En aquestes converses amb PSOE, Esquerra Plural, CiU i UPyD hem obtingut una resposta positiva a les nostres reivindicacions. Hi ha reunions pendents amb els portaveus del PP, PNB i Grup Mixt.

La nostra reclamació es basa en les recomanacions de la Comissió Europea per a un Mercat únic de la Propietat Intel•lectual, de data 24 de maig de 2011, que reconeix els drets dels periodistes com a “autors” dels treballs que es publiquen als mitjans escrits, radiofònics o audiovisuals, i la necessitat que els governs protegeixin aquests drets, tant morals com materials.

La Comissió s’esmenta a l’apartat 3.3 que “els autors i altres creadors esperen una retribució justa per l’ús de les seves obres, ja siguin llibres, articles de premsa, enregistraments de so, interpretacions i execucions artístiques, pel•lícules o fotografies”.

Això implica el dret dels periodistes a que es respecti la integritat de la seva obra, es reconegui l’autoria i a que rebin una compensació material per la seva difusió o per la seva reutilització.

En l’apartat 3.3.5 de les recomanacions, la Comissió subratlla que els periodistes “són els autors” i que és “essencial” per preservar un periodisme independent, professional i d’alta qualitat protegir els seus drets d’autoria i garantir que puguin decidir sobre la forma en què volen que els seus treballs siguin explotats.

Referent a això, afegia, és important que aquesta protecció s’estengui als treballs dels periodistes i dels editors, sobretot a la vista del desenvolupament dels serveis d’agregació de notícies.

Les recomanacions de la Comissió confirmen el que els editors espanyols neguen sistemàticament: que els periodistes són els autors de la informació i que tenen dret a percebre una remuneració per la seva difusió i reutilització.

Els editors s’emparen constantment per retallar aquests drets d’autor en que un diari és una “obra col•lectiva” i que per això posseeixen els drets sobre la totalitat dels seus continguts. Mentre nosaltres sostenim que una publicació periòdica no és una obra col•lectiva, sinó que s’hauria de qualificar d’una “obra complexa” en què diferents autors perfectament identificats s’insereixen diferents treballs, com pot ser una crònica, una anàlisi o un reportatge, a més d’incloure altres continguts.

A més, rebutgem de ple els intents de les empreses periodístiques de considerar que la difusió a Internet dels articles prèviament publicats, ja sigui per la seva integració en una base de dades digital o en un diari virtual, no constitueix una nova reproducció, i per tant, una altra publicació.

La digitalització dóna lloc a un acte de reproducció per això, d’acord a l’article 17 del text refós de la LPI, està subjecta a l’autorització del titular del dret de reproducció de les obres, que és dels autors. Aplicat a la indústria periodística, aquest dret correspon als periodistes com a autors de l’obra.

Google
Segons les recomanacions de la Comissió Europea, considerem que els canvis a la LPI han de recollir la nova concepció dels drets d’autor que deriva del sorgiment dels serveis d’agregació, indexació i referència de notícies a través de les xarxes.
Els editors espanyols reclamen aquests “nous” drets de propietat intel•lectual, però sempre marginen la referència als drets dels periodistes també lligats a la reproducció de les seves obres en aquests serveis.

Compartim la reclamació dels editors espanyols a Google, entenent que l’eventual remuneració que s’aconsegueixi per l’ús dels continguts inclou la compensació als periodistes en reconeixement dels seus drets d’autor.

Crida al Govern central i al Parlament
Davant d’aquests plantejaments, fem una crida al Govern central i als representants dels ciutadans al Parlament perquè l’Avantprojecte de Llei de Propietat Intel•lectual reculli les recomanacions de la Comissió Europea anteriorment esmentades.

Reclamem al Govern central que, abans de trametre al Parlament l’avantprojecte de reforma de la LPI, ens convoqui, com a representants de la gran majoria del sector, perquè tingui en compte l’opinió de tots els implicats en aquesta matèria.

La LPI ha de reconèixer, sense el més mínim dubte, que els periodistes són els autors, únics o col•lectius, dels articles, imatges i altres materials informatius, com els textos o imatges no signats, que es publiquen o emeten en els mitjans i suports , tal com ha assenyalat la Comissió Europea.

La reforma que es pretén del text refós de la LPI hauria d’incloure el concepte d'”obra complexa” com a pas necessari per al reconeixement efectiu dels drets d’autor dels periodistes.

Igualment, la futura llei hauria de suprimir l’actual inseguretat jurídica existent entre l’”obra fotogràfica” i la “mera fotografia” per atorgar el màxim nivell de protecció de drets als seus autors.

Atès que les associacions professionals, col•legis i sindicats són organitzacions sense “ànim de lucre” i que realitzen obra social, estimem que la nova llei ha d’assegurar que la distribució dels fons procedents de les entitats de gestió es faci amb criteri democràtic, transparent i equitatiu, en funció proporcional a l’afiliació acreditada per les diferents entitats que agrupen els autors.

Entitats membres de la plataforma
– FAPE; integrada per 48 Associacions de la Premsa federades i 16 vinculades.
– FOP; integrada per Agrupació de Periodistes d’UGT, Periodistes de CCOO, Federació de Sindicats de Periodistes, Sindicat de la Imatge UPIFC, Col•legi de Periodistes de Catalunya, Colexio Professional de Xornalistas de Galícia i l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió).
-Col•legi Professional de Periodistes Andalusia.
-Col•legi Oficial de Periodistes de la Regió de Múrcia.