La Junta executiva de la FeSP ha fet una sèrie de recomanacions per al compliment de la vaga general del 29-M en els mitjans de comunicació.

* Premsa diària i webs del mateix mitjà més les seves administracions respectives: Paren des de les 7 hores del dia 28 a les 7 hores del dia 29.
Al marge de les especialitats es pren aquesta decisió per no crear complicacions en aquestes empreses.

* Agències, TV, ràdio i resta d’empreses periodístiques: paren el dia 29 des de la 0 fins les 24 hores.

* Serveis mínims: NO són aplicables als mitjans privats. Només són exigibles als serveis informatius dels mitjans públics, per satisfer el dret ciutadà a la informació. Els treballadors de la resta de la programació NO han de acceptar-los.

* Els serveis mínims en els serveis informatius públics han de ser negociats amb l’empresa pel Comitè de Vaga o els representants dels treballadors; per impedir que les empreses imposin el seu criteri.
Dues propostes possibles:
-Pactar la concurrència d’un mínim de la plantilla d’informatius (al voltant del 15%); incloent en això tant a periodistes com a personal tècnic.
– Reduir els informatius a només dos serveis diaris (migdia i nit) amb una reducció de l’espai no menor al 50%; exigir que s’informi de manera objectiva de la vaga i que s’indiqui en antena o mitjançant text que aquesta reducció del servei es deu al seguiment de la vaga.

* Si l’empresa apel•la a subterfugis de qualsevol tipus per dissimular aquest seguiment, està atemptant contra el dret de vaga i és denunciable; per a això és imprescindible documentar aquesta actuació.

* Els piquets informatius a l’entrada de les empreses són legítims i no són coactius si es limiten a informar o distribuir material informatiu sense obstaculitzar el trànsit per aquesta via.

* No hi ha obligació de comunicar a l’empresa si es va a fer vaga. La vaga és un dret reconegut, qui no concorre a treballar responent a la seva convocatòria està complint amb la legalitat.