Els candidats a les eleccions municipals s’han de comprometre a desgovernamentalitzar els mitjans de comunicació locals

La Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació ha aprovat en la reunió celebrada l’1 d’abril el manifest Mitjans públics locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat en el qual es demana que aquest tipus de mitjans, generalment emissores de ràdio i de televisió, incorporin en la seva gestió els mecanismes de control que hi ha en els mitjans públics sota tutela d’altres administracions, d’acord amb el que estableix la Llei de Comunicació Audiovisual aprovada pel Parlament de Catalunya el 2005. El decàleg aprovat –que és una actualització del que l’SPC ja va aprovar l’any 1997 i que ha anat presentant cada cop que hi ha hagut eleccions municipals– recorda que “els mitjans de comunicació públics de caràcter local tenen per llei els mateixos objectius que els que depenen d’altres administracions: oferir a la ciutadania una informació veraç, plural i independent i una programació de qualitat. Els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació, la llibertat d’expressió i el pluralisme polític i social en els mitjans de comunicació que en depenguin”.

Això es tradueix en què els ajuntaments i ens locals que disposin de mitjans de comunicació propis s’han de regir per organismes designats pels plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i en base a criteris de competència professional contrastada. També en què cal crear uns consells de control “amb representació dels col•lectius socials i culturals més representatius, que exercirà de consell assessor i farà el seguiment de la programació”; i en l’aprovació d’un Estatut de Redacció per als professionals de la informació del mitjà.

L’SPC també reclama que els òrgans de govern han de vetllar “perquè les condicions laborals de les persones que treballin en aquests mitjans siguin les que corresponen a la seva tasca, evitant totes aquelles situacions de precarietat que posen en perill la independència professional i la qualitat de la seva feina”.

El sindicat farà arribar aquest manifest als principals partits que es presenten a les eleccions del 22 de maig demanant-los que incorporin aquests principis en el seu programa electoral. També el farà arribar a les dues associacions municipalistes per tal que després de les eleccions el difonguin entre els seus associats per impulsar-lo.

Barcelona, 2 d’abril de 2011