La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) –de la qual forma part la FeSP– ha fet públic el Manifest per un Periodisme Responsable davant el Conflicte Català en el qual constata, tal com recull el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme del Consell d’Europa i en altres normes similars, «que els mitjans de comunicació han de ser factors importants per prevenir moments de tensió i han d’afavorir la comprensió mútua en situacions de conflicte». El text complet del comunicat és:

«Davant la gravetat dels fets que s’estan vivint en relació amb el conflicte català i les conseqüències irreversibles que poden arribar a tenir, immediatament o a mitjà i llarg termini, les organitzacions i persones sotasignants manifestem el següent:

PRIMER. Fem una crida a mitjans de comunicació, professionals i analistes al fet que exerceixin la seva funció amb la major responsabilitat quan informin o opinin sobre el conflicte català, sent conscients de l’abast dels seus continguts i de les repercussions polítiques i socials que dels mateixos es poden derivar.
SEGON. Recordem que els mitjans de comunicació, a més d’estar subjectes als drets i deures de la professió periodística, tenen una responsabilitat ètica en la qual és necessari insistir en els moments actuals.
TERCER. Entre les obligacions morals del periodisme es troba la de defensar els valors de la democràcia, el respecte a la dignitat humana, la solució dels problemes a través de mètodes pacífics i de tolerància i, en conseqüència, oposar-se a la violència i al llenguatge de l’odi i de l’enfrontament.
QUART. És per això, i així està recollit en el Codi Europeu de Deontologia del Periodisme del Consell d’Europa i en altres normes similars, que els mitjans de comunicació han de ser factors importants per prevenir moments de tensió i han d’afavorir la comprensió mútua en situacions de conflicte.
CINQUÈ. El respecte a la veracitat i la imparcialitat en l’exposició, descripció i narració dels fets és irrenunciable en el periodisme, independentment de la legítima línia editorial de cada mitjà de comunicació perquè per sobre de la mateixa es troba la ciutadania, que és l’autèntica titular del dret a la informació.
SISÈ. Les opinions, tot i sent subjectives, no han d’intentar negar o ocultar la realitat dels fets o de les dades i han d’expressar-se des de plantejaments honestos i responsables.
SETÈ. Davant realitats complexes, el periodisme disposa de mitjans per oferir una visió completa i assossegada. Les simplificacions són una altra forma de faltar a la veracitat i no poden justificar-se per raons de gènere periodístic, format o qualsevol altra.
VUITÈ. Si bé aquestes obligacions ètiques afecten a qualsevol mitjà de comunicació independentment de la seva titularitat, els mitjans públics tenen a més el pes de la responsabilitat jurídica i política, i de manera especial els audiovisuals per ser els de major impacte en la ciutadania. El respecte a la veritat, a la imparcialitat, al pluralisme informatiu i la seva missió de promoure la tolerància i els valors democràtics són indissolubles de la seva pròpia existència i funcionament. En concret, recordem l’especial responsabilitat i missió dels prestadors del servei públic audiovisual, tant a nivell estatal com a autonòmic, de servir al conjunt dels ciutadans sobre la base del subministrament d’informació objectiva i equilibrada, sense sotmetre’s per això a directrius o reflectir la posició dels governs corresponents.
NOVÈ. Condemnem i veiem amb gran preocupació la reiterada vulneració d’aquests principis –que no són nous sinó, al contrari, consubstancials a l’exercici del periodisme– en relació amb el conflicte català. És per això, que instem a editors, directors i professionals dels mitjans de comunicació a reconduir la situació i a mantenir-se dins de les obligacions ètiques (i, si escau, jurídiques) de les quals el periodisme mai ha d’apartar-se, i menys encara en moments de tensió o conflicte.
DESÈ. Convidem a tota la societat a vigilar i denunciar les vulneracions d’aquestes obligacions que es produeixin, al mateix temps que fem una crida a respectar els professionals dels mitjans mentre realitzen la seva feina, perquè estan servint el dret constitucional a la informació que té la ciutadania.»

Per adherir-vos al manifest, cliqueu aquest enllaç.