El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ha fet arribar als partits polítics i a les principals candidatures de les demarcacions catalanes el manifest Mitjans locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat. Aquest escrit recull les principals reivindicacions del sindicat a qui governi els ajuntaments del país per tal de garantir el dret a la informació de la ciutadania i procurar les millors condicions laborals i professionals per als treballadors dels mitjans dels respectius territoris.

L’SPC ha ampliat el manifest que ja havia presentat en anteriors comicis municipals que es restringia als mitjans locals de titularitat pública. Enguany l’hem actualitzat i estès a tot tipus de mitjans perquè garantir el dret a la informació de la ciutadania és una obligació que tenen les administracions públiques i els mitjans de comunicació, siguin públics, privats o comunitaris. En la carta que l’SPC ha enviat a partits i candidatures recordem que aquest dret humà universal està reconegut a l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’article 20 de la Constitució espanyola i a l’article 52 de l’Estatut de Catalunya.

En aquest manifest es demana que els mitjans locals públics «s’han de regir per organismes designats pels plenaris dels ens locals, per majoria de dos terços i d’acord amb criteris de competència professional contrastada. La direcció d’aquests mitjans no ha de coincidir amb la del gabinet de premsa o de comunicació de l’ens local, ni en tindrà cap dependència d’ordre jeràrquic. Aquesta diferenciació ha de contribuir a dotar-los d’un caràcter independent, plural i imparcial».

En relació als mitjans locals privats es planteja que «les administracions públiques locals afavoriran que tots ells estiguin sota l’empara d’un conveni propi o de ram. En les seves ofertes públiques de publicitat, subvencions o qualsevol altra mena d’ajuda pública a les empreses de comunicació del seu territori establiran mecanismes per premiar aquelles que tinguin pràctiques laborals respectuoses amb el seu personal, tant amb el que està en plantilla com amb els/les que estan a tant la peça. Les administracions locals han de garantir també la màxima transparència en la publicitat i atorgament d’aquestes ajudes així com evitaran qualsevol discriminació per qüestions de política informativa dels mitjans».

En el manifest es demana també a les administracions públiques locals que vetllin «perquè els mitjans del Tercer Sector impulsats pels moviments socials dels seus àmbits territorials puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions als de propietat pública o privada. En aquest sentit evitaran qualsevol mena de discriminació en el moment d’atorgament de convenis de publicitat, ajudes o altres mecanismes de suport als mitjans de comunicació en general. Les ajudes que es destinin a aquests mitjans no poden ser en perjudici de les dotacions pressupostàries dels mitjans de titularitat pública que depenguin d’elles, sinó que han de ser enteses com un enriquiment de la pluralitat i d’enfortiment dels moviments socials existents en aquests àmbits.»

L’SPC entén que les administracions locals tenen marge de maniobra per incidir en els mitjans del seu àmbit territorial per tal que es garanteixi al màxim el dret a la informació de la ciutadania i els drets laborals i professionals dels seus treballadors i treballadores. Aquesta acció no ha d’implicar una incidència en les línies editorials dels mitjans –tret de mantenir la neutralitat en els públics– que respectin els principis deontològics de la professió previstos en el «Codi Deontològic de la professió aprovat pel II Congrés de Periodistes Catalans el 1992 i pels manuals de bones pràctiques que sobre diverses qüestions s’han elaborat des de llavors a partir de les inquietuds professionals i ciutadanes. Això inclou àmbits temàtics com la informació de gènere, minories culturals, sexualitat, menors o migracions».