La fermesa que les plantilles de totes les empreses del grup Z afectades per la proposta de retallada ha mostrat davant l’immobilisme de la direcció, ha provocat que aquesta hagi acceptat retirar la via de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors –que permet modificar les condicions laborals per la via de la imposició– i obrir un període de negociació. Això ha suposat que no s’hagi fet cap anunci d’acomiadament ni de rebaixa en base a aquest article. L’empresa ha acceptat iniciar un període de negociació de tres setmanes sobre les mesures que ha plantejat. Això va centrar l’assemblea que els treballadors de totes les empreses del grup van celebrar el 9 de desembre passat a la redacció d’El Periódico en la qual va quedar clar que les plantilles segueixen defensant que qualsevol solució cal buscar-les “Entre tots”, o sigui també amb aportació del propietari del holding, els bancs creditors, Hisenda, les persones fora de conveni i les plantilles.

També s’ha buscat un moderador de perfil tècnic i que no hagi participat en cap conflicte anterior de Grup Zeta, perquè d’aquesta manera no tingui cap tipus de prejudici contra cap de les parts, amb unes funcions purament d’ordenació del debat. Com a contrapartida al canvi d’actitud de l’empresa visualitzada a través de la retirada de la via de l’article 41 de l’ET, s’ha aixecat la vaga de signatures i el compliment estricte d’horari i de tasques.

A l’assemblea del dia 9 hi van assistir representants dels diversos comitès d’empresa i l’advocat que està assessorant els treballadors de Z, Àlex Valls. Els portaveus dels comitès, a banda de constatar l’èxit de les mesures de pressió exercides, van plantejar que continuaran exigint el registre dels convenis per part de l’empresa com a condició per signar qualsevol acord que pugui arribar-se.

A l’assemblea el comitè va deixar ben clar que, encara que accepti asseure’s amb l’empresa, la seva posició pel que fa al contingut de la negociació continua sent la mateixa: el problema del Grup Zeta s’ha de solucionar entre tots, no fent recaure els ajustos només en el personal de conveni, com es pretén fer. El comitè va informar també que a una de les empreses del Grup, Zeta Gestión, s’han contractat dos càrrecs per dur la publicitat online i la publicitat local, un fet inacceptable tenint en compte que a la mateixa societat es pretén acomiadar dues persones.

L’empresa ha reaccionat a la petició sobre el registre dels convenis dient que no pensa fer-ho fins que acabi el procés negociador actual, fixat per al 31 de gener. Per als treballadors, aquesta és una qüestió fonamental. Els comitès volen que el registre dels convenis es faci paral•lelament a la negociació, de manera que es porti a terme de forma ràpida i abans de donar per bo i signar cap acord.