El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha adoptat una declaració institucional en relació amb la prestació del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local i l’ha fet arribar a les corporacions locals sorgides de les eleccions del 22 de maig. En aquesta comunicació es recorda als ens locals titulars d’un servei públic de comunicació audiovisual que tenen tot un seguit d’obligacions.

L’escrit ha estat enviat als 185 ajuntaments que tenen mitjans de comunicació i a 53 entitats gestores i fa referència a la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya (LCA).

Aquesta llei defineix el servei públic audiovisual de Catalunya com el servei que “consisteix en la prestació de serveis de comunicació audiovisual en règim de gestió directa per part de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya o dels consorcis, d’acord amb el que estableix aquesta llei”.

El CAC recorda que el servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local ha de complir amb les missions de servei públic establertes per l’apartat 3 de l’article 26 de la LCA, i les ha d’adaptar als interessos de les comunitats locals respectives.

La declaració assenyala que, en el marc de la normativa audiovisual, aquest procés d’adaptació s’ha de dur a terme mitjançant dos instruments bàsics: el reglament d’organització i funcionament del servei públic i el contracte programa.

El reglament s’encarrega d’adaptar en clau local les emissions de servei públic, d’establir la forma organitzativa concreta de gestió i determinar de manera precisa les regles relatives al nomenament dels màxims responsables de la gestió del servei públic.

Mitjançant el contracte programa s’estableixen els trets generals de la programació i es garanteix el marc de finançament estable a la prestació del servei.

La declaració del CAC afegeix que “és rellevant destacar, en aquests moments, la importància d’adoptar les previsions establertes a la LCA per tal de garantir la desgovernamentalització del servei públic de comunicació audiovisual local i dels directius dels mitjans públics, que han d’ésser nomenats amb criteris estrictament professionals per assegurar l’autonomia en la gestió de les seves emissions.”