El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) ha enviat una carta a tots els caps de llista a les pròximes eleccions del 28 d’abril en la qual els planteja les diferents reivindicacions del sector perquè les tinguin en compte en el seu programa de govern. El document consta de deu punts. El FOP és una plataforma unitària que agrupa CCOO, UGT, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), els Col·legis de Periodistes de Catalunya i de Galícia, l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió (ANIGP-TV) i la UPIFC-Sindicat de la Imatge.

Aquests punts són:
1.– Una llei reguladora de la professió periodística i que garanteixi el dret a la informació de la ciutadania
Les organitzacions que integren el FOP consideren necessari que les Corts aprovin una llei que reguli la professió periodística i garanteixi el dret a la informació de la ciutadania. Aquesta llei, entre altres matèries, ha de definir la figura del periodista professional, periodistes a la peça, periodistes a la peça o freelances i col·laboradors/res; els seus drets i deures, i també els de les empreses dels mitjans de comunicació, així com els Comitès Professionals en els mitjans; el Consell Corregulador del Periodisme Professional, etc
2.- Drets d’autoria
Reconèixer en la llei, de manera expressa i sense ambigüitat, que els i les periodistes, fotoperiodistes, dissenyadors gràfics i infografistes són els autors de l’obra (literària o gràfica) i els titulars dels drets d’autoria, tal com ha declarat la Comissió Europea, i que s’estableixin també els drets que corresponen als editors com a titulars de les plataformes necessàries per a la difusió d’aquests treballs.
3r.- Regular el secret professional dels i les periodistes
Encara que han transcorregut 40 anys des que va ser aprovada i va entrar en vigor la Constitució Espanyola, encara no s’ha complert el mandat del seu article 20.d) d’aprovar una llei que reguli el secret professional. Això ha permès que es produeixin fets tan lamentables com els succeïts fa unes setmanes a Palma de Mallorca, quan la policia va entrar en dos mitjans de comunicació per ordre d’un jutge i es va endur els ordinadors portàtils i telèfons mòbils dels periodistes que havien publicat notícies sobre un cas de corrupció.
El FOP sol·licita que les Corts Generals debatin i aprovin una llei reguladora del secret professional dels i les periodistes, en compliment del mandat constitucional. Aquesta norma hauria de comptar amb un ampli consens, no només entre el Govern i els grups parlamentaris sinó també dels sindicats, associacions professionals i mitjans de comunicació.
4t.- RTVE, mitjans públics i agència Efe
Adoptar les mesures legals necessàries per garantir que RTVE, les ràdios i televisions autonòmiques i locals i l’Agència Efe siguin mitjans totalment independents del Govern de torn, gestionats exclusivament pels seus professionals sense ingerències externes, amb finançament suficient i, si s’escau, amb la Presidència i el Consell d’Administració triats per concurs públic de mèrits.
5è.– Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals
Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no té un organisme regulador del sector audiovisual independent, que garanteixi el funcionament correcte d’aquest servei públic. El Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals que es creava en el projecte de Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual va ser eliminat, argumentant el seu cost econòmic, i aquest control es va encomanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que s’ha demostrat ineficaç en el compliment d’aquesta tasca.
El FOP sol·licita una modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual, perquè aquesta creï el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, independent del Govern i amb finançament públic suficient, similar als que existeixen als països de la Unió Europea.
6è.– Regular la figura del col·laborador/a i freelance
Els col·laboradors i col·laboradores, periodistes a la peça i freelances són professionals habituals en el periodisme a Espanya, però no tenen cap protecció legal ni tampoc tenen dret a cap dels beneficis socials que es reconeixen als altres treballadors. El FOP reclama una llei que reguli els drets i deures d’aquests professionals i estableixi la seva inclusió en el Règim General de la Seguretat Social, amb la cotització que correspongui per part de les empreses. Aquesta llei ha d’establir que aquest treball sigui regulat en els convenis col·lectius i en un acord marc a negociar entre la patronal, els sindicats i les organitzacions professionals representatives del sector, en el qual es fixaran unes remuneracions mínimes per als seus treballs.
7è.- Eradicar la utilització de falsos autònoms
Cada vegada és més freqüent que algunes empreses de comunicació prescindeixin de professionals de la seva plantilla i després continuïn utilitzant els mateixos serveis que venien prestant aquestes persones però com a falsos autònoms, sense cotitzar per a elles. Enfront d’aquesta pràctica, que és especialment greu en el cas dels i les fotoperiodistes i suposa un frau a la Seguretat Social, el FOP demana que, en col·laboració amb les comunitats autònomes, s’adoptin les mesures necessàries per reforçar la Inspecció de Treball amb la finalitat d’eradicar aquestes pràctiques fraudulentes.
8è.– Foment de la igualtat i contra el ciberassetjament
Encara que la presencia dones en els mitjans de comunicació és més nombrosa que la d’homes, les dones es troben en situació de desigualtat tant per accedir als llocs directius com quantitativament en la informació que faciliten els mitjans. A més, cada vegada pateixen més pràctiques de ciberassetjament a les xarxes socials.
El FOP demana que s’adoptin les iniciatives necessàries per promoure la igualtat real entre homes i dones en el periodisme i per eradicar el ciberassetjament, una pràctica rebutjable que afecta sobretot les dones periodistes.
9è.– Llicències d’emissió per als mitjans comunitaris sense ànim de lucre
El FOP considera necessari i urgent acabar amb la situació d’alegalitat en la qual es troben els mitjans de comunicació comunitaris sense ànim de lucre, sota amenaces d’expedients de sanció o tancament per part dels governs d’algunes comunitats autònomes. Aquesta situació es produeix perquè el Govern no ha desenvolupat la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, que estableix una reserva de freqüències per a aquests mitjans comunitaris, malgrat que han transcorregut nou anys des que va ser aprovada.
El FOP demana que es compleixi aquesta previsió de la citada Llei i s’adoptin les mesures necessàries per a concedir llicències d’emissió als mitjans de comunicació comunitaris sense ànim de lucre.
10è.– Modificar les lleis que limiten el dret a la informació i la comunicació
Durant la X Legislatura el Govern va promoure diversos projectes de llei, que van ser aprovats per les Corts Generals, que limiten drets de la ciutadania en general i dels i les professionals del periodisme en particular: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana (coneguda com a Llei Mordassa), reformes del Codi Penal i reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
El FOP demana la modificació d’aquestes lleis per a recuperar els drets que amb elles s’han perdut.