El capítol del projectat estatut professional referent a la regulació de les pràctiques dels estudiants de periodisme ha sigut elaborat pel Col.legi de Periodistes de Catalunya. Al text es descriu l’aprofitament que es fa dels estudiants en llocs d’estructura de producció de les empreses com a mà d’obra gratuïta, i es planteja la necessitat d’un marc legal que corregeixi aquesta situació. Com a fórmula per a aquest marc s’ofereixen els continguts de la proposta acordada entre les principals organitzacions de periodistes i algunes universitats i empreses de Catalunya. Al document es recull, entre altres punts, que les pràctiques no podran excedir els quatre mesos, que hauran de fer-se durant el període lectiu i que s’exclou fer-les de nit, caps de setmana, festius i vacances d’estiu. Igualment es fixa que els estudiants en pràctiques no superaran el 10% de les plantilles de cada departament o secció, que no han d’ocupar llocs de treball estructural i que només poden percebre dietes per transport o manutenció que en cap cas es poden considerar com a remuneració pel treball. En altres apartats es defineixen les funcions i obligacions del tutor i la participació dels comitès d’empresa com a observadors de les condicions que pactin les universitats i les empreses.