La Xarxa de Mitjans Comunitaris (ReMC) ha presentat les seves exigències als partits polítics que concorren a les eleccions generals del proper 20 de desembre perquè es comprometin a no excloure’ls dels concursos i concessions d’espais d’emissió, com està passant fins ara. En la presentació, l’advocat de l’entitat, Ángel García Castillejo va manifestar que «a la llei s’estableix un termini breu per al desenvolupament d’aquest article 32 (de la Llei d’Audiovisual). Cinc anys després, els governs n’han fet cas omís de forma sistemàtica i han incomplert el mandat establert per la llei. No disposem encara del sistema reglamentari perquè es reservi l’espectre radioelèctric que ens correspon per llei.»

De fet, la ReMC té interposat un recurs davant el Tribunal Suprem; admès a tràmit i pendent de vista per a sentència, contra el Pla Tècnic Nacional de la TDT, per excloure «conscientment» els mitjans de comunicació comunitaris de l’accés a les freqüències i espais d’emissió, ha explicat García Castillejo. Per tot això, l’associació ha remès als partits polítics les seves reivindicacions, entre les quals figuren dur a terme una reforma legislativa que fixi una distribució de recursos i llicències en el qual participin els mitjans del Tercer Sector, amb vista al repartiment de l’espai en tres terços: un per a mitjans públics, un per a mitjans privats i un per a mitjans comunitaris; d’acord amb les tendències més avançades en comunicació.

Al mateix temps, demanen avançar cap al ple reconeixement dels mitjans comunitaris i que es creï un procediment específic de concessió de llicències per a aquesta classe de plataformes «que es caracteritzen per ser gestionades per col·lectius socials sense ànim de lucre però sense ànim de pèrdues». A més, reclamen «la creació urgent» d’un Consell Audiovisual Estatal Independent que estigui participat pels propis mitjans, que sigui vinculant i que serveixi per garantir la participació ciutadana «en les mateixes condicions que la resta d’operadors».

D’altra banda, exigeixen que s’atenguin les peticions de les comunitats autònomes que han sol·licitat la cessió de freqüències i llicències d’emissió per a mitjans comunitaris i que es garanteixi el suport institucional a aquesta classe de mitjans a través del repartiment de publicitat; ja que «resulta anacrònic que els diners per a promoció social solament contempli el concurs entre mitjans públics i privats». Sol·liciten, també, línies de finançament que serveixin per fomentar la diversitat de mitjans comunitaris, perquè puguin dur a terme millores dirigides a la digitalització, l’adequació a l’accessibilitat de sords, cecs i altres col·lectius de la seva infraestructura i els seus continguts.