El Parlament de Catalunya va aprovar dimarts 9 d’octubre passat dues proposicions de llei, presentades per CatalunyaEnComúPodem i per la CUP, que es complementen i que reclamaven la ràpida renovació del Consell de Govern de la CCMA –fora de mandat des del març– en base als criteris acordats en la llei de 2007 i en la moció de març de 2016, en el sentit d’aplicar criteris de majoria qualificada de 2/3 de vots del Parlament i a proposta d’un mínim de tres grups de la cambra. També reclamaven que es culmini la reforma de la llei de la Corporació retornant-la igualment als criteris de majoria de 2/3 i d’amplis consensos.

Les resolucions aprovades contemplen dos altres aspectes importants: el reclam al Govern perquè aprovi el Contracte programa de la CCMA, necessari per a la seva estabilitat financera i la seva viabilitat econòmica, i la crida a nomenar un Consell de Govern de la Corporació més professionalitzat i menys partiditzat introduint la participació dels treballadors i treballadores en la seva composició.

Totes aquestes propostes les defensen des de fa anys els comitès d’empresa, els consells professionals i els sindicats dels mitjans públics de la Generalitat, i han de prevaldre sobre la batalla política del moment, perquè TV3 i Catalunya Ràdio son un afer de país, que han de respondre al seu caràcter públic i de servei a tota la ciutadania, que és la que els finança. Malgrat l’agut conflicte polític que viu Catalunya, o bé justament per això, des de l’SPC es defensa la necessitat que la ciutadania disposi més que mai d’uns mitjans plurals, independents i professionals. Això només es pot assegurar a a partir d’una governança basada en àmplies majories parlamentàries que blindin aquesta independència i garanteixin una informació i una programació imparcials i políticament neutrals, com estableix l’Estatut de Catalunya en el seu article 52.

Cal lamentar l’abstenció en la votació a les dues propostes de resolució dels representants dels dos grups parlamentaris que donen suport al Govern, perquè és un pas enrere respecte de les mocions i resolucions aprovades per unanimitat en la passada legislatura, incloent el dictamen final de la ponència conjunta per a la reforma de les lleis audiovisuals, també acordat per unanimitat. Una abstenció que sembla confirmar les informacions publicades sobre el seu pacte per repartir-se, en pla cremallera, la presidència de la CCMA, les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio, i els respectius caps d’Informatius.

L’SPC espera que el Parlament faci efectives les seves pròpies decisions i ben aviat procedeixi a la renovació del Consell de Govern, massa temps ajornada, en base als criteris de majories qualificades i no sols de majoria absoluta. El mateix reclamem respecte de la reforma de la llei de la CCMA i la del CAC, que ja eren a punt de passar al ple abans de l’estiu, i sobre les mateixes bases. Les empreses de la Corporació, els seus treballadors, i la ciutadania, ho necessiten.

Les dues resolucions aprovades:
• Proposta de resolució 14. Sobre la corporació catalana de mitjans audiovisuals
1. El Parlament insta el Govern a acordar i aprovar, abans que acabi l’any, un nou contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui en compte l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la CCMA.
2. El Parlament es compromet a dur a votació de la cambra, dins d’aquest període de sessions, la renovació necessària dels membres del Consell de Govern de la CCMA, i a fer-ho retornant als criteris de governança que inspirava la llei de 2007, i complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març de 2016, és a dir, amb un acord de majoria qualificada de 2/3 de vots del Ple del Parlament, i amb candidats i candidates que sorgeixin a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris.

• Proposta de resolució 10. Per una televisió pública i transparent
Per una televisió pública i transparent el Parlament de Catalunya es compromet a:
a. Renovar el Consell Directiu de la CCMA de forma immediata.
b. Complir la Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI que obliguen el Parlament a modificar la llei per retornar als criteris de governança que inspirava la llei de 2007, és a dir, un procés d’elecció parlamentari per dos terços, d’amplis consensos. I obliguen a fer-ho dins el primer semestre de 2017.
c. Garantir un Consell més professionalitzat i menys partiditzat introduint la participació dels treballadors i treballadores en el Consell Directiu.