Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació